Nejdůležitější informace z třídní schůzky

Nejdůležitější informace, které byly sděleny na třídní schůzce   rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho dodatkem, seznámení potvrdí svým podpisem na archu v šatně, Školní řád jsou povinni všichni dodržovat! dodržujte ranní příchod dětí nejpozději do 8...

Výše úplatku za vzdělání pro školní rok 2024/2025

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025 je stanovena ve výši 1500,- Kč pro děti s běžnou docházkou Úplata za školné plaťte převodem na účet č. 181292777/0300 Je možné zaplatit i více měsíců na jednou Úplata za kalendářní měsíc je splatná...

Čerpání finanční podpory

Vážení rodiče, podpora na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti pokračuje i pro školní rok 2023/2024. Podmínky jsou stejné jako v loni – tak jak je uvedeno níže. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským...

Jak to u nás chodí

Provozní doba na obou  mateřských školách je od 6,30 do 17 hodin. Děti se scházejí do 8,00 hodin. (Po dohodě nejpozději do 8,30 hodin) Povinná docházka pro děti s povinným předškolním vzděláváním se uskutečňuje v době od 8 do 12 hodin (4 hodiny denně). Pozdější...

Představení naší školy

Právní forma školy Naše škola byla v roce 2003 zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Jejím  zřizovatelem je Městská část – Dolní Chabry. Statutárním zástupcem ředitelka školy Lenka Hromadníková. Materiální a technické podmínky školy Naše...

Omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním

Zákonný zástupce dítěte povinně vzdělávaného, omlouvá dítě z povinného předškolního vzdělávání co nejdříve a to telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, nejpozději do 2 dnů s výjimkou prázdnin. Omluva musí být vždy doložena písemně, buď předem, nebo nejpozději do...

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. Vstup do první třídy základní školy představuje pro...