program měsíční

 

  TÉMA NA KVĚTEN 2024:

  „Za maminkou pilnou včelkou“

   

  Charakteristika a záměry bloku

  Včelka nás zavede do kouzelného hmyzího světa včel, čmeláků, motýlů, brouků a dalších drobných živočichů z louky. Zjistíme, proč včela medonosná hraje v ekologii tu největší roli. Včelka nám pomůže rozvinout téma rodiny a vzájemných vztahů. Toto téma nás pak bude provázet našimi květnovými aktivitami a samozřejmě také při výrobě dárečků pro maminky ke Dni matek. Pomocí didaktických her se budeme učit uvědomit si různé role v životě. Díky básním pro maminky si budeme procvičovat výslovnost, paměť a schopnost vyjadřování. Budeme se dále snažit o spolupráci mezi všemi dětmi, podporovat společné hry a rozvoj komunikace mezi dětmi a tím předcházet konfliktům.

  Vzdělávací cíle:

   • Posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině a ostatním lidem
   • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
   • Pozorování maminky při práci, umět pojmenovat její činnost
   • Všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje, umět nabídnout pomoc, umět si vážit práce druhého
   • Osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
   • Vyjadřování svých pocitů ve tvůrčích a estetických aktivitách
   • Podporování společné hry a vzájemné komunikace mezi dětmi a dospělými
   • Rozvíjení grafomotoriky v tematických pracovních listech
   • Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností
   • Rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu venku i MŠ
   • Prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnost
   • Seznamovat se s různými výtvarnými materiály
   • Rozšiřování jazykové obratnosti – starší děti vyprávění podle obrázků, mladší děti popis obrázků
   • Rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme

  Vzdělávací nabídka činností:

  • Námětová hra „Na rodinu“, skupinové prosociální hry
  • Výroba dárečků a přáníček pro maminku
  • Nácvik básní a písní pro maminku
  • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
  • Sociální a interaktivní hry, hraní v roli, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry a etudy
  • Podporování samostatné práci dětí v pracovních sešitech
  • Procvičování sluchového vnímání, procvičování hlásky ve slově, hra – Zvonečku kde jsi?
  • Umět předat vzkaz, umět požádat o pomoc
  • Aktivity přibližující dětem pravidla morálních hodnot (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) mravních hodnot (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost) v jednání s lidmi
  • Vzájemná pomoc při sebeobsluze, hygieně, pracovních činnostech i hrách
  • Vycházka do okolí školky
  • Hudební a hudebně – pohybové činnosti

  Akce:

  6. – 7. 5. Zápis v MŠ
  14. 5. Buřtíkování pro všechny na zahrádce MŠ od 16 hodin
  14. 5. Divadélko v CHD – O vodníkovi Řešátkovi (od 10h)
  20. – 24. 5. Barevný týden v MŠ
  22. 5. Nábor dětí do sborečku Osmikvítek
  23. 5. Zpívání v zahradě pod zvonicí – vystoupení starších dětí – dle zájmu (Od 18 h.)
  28. 5. Celodenní výlet do ZOO Chleby pro všechny děti
  30. 5. Divadélko v CHD – Kouzelný pohádkář (10h.)
  31. 5. Den dětí – dopolední sportovní hry v ZŠ

   

   

   

   TÉMA NA DUBEN 2024:

   „Zvířátka pro radost“

    

   Charakteristika a záměry bloku

   Naučíme se hospodářská zvířátka a jejich mláďata poznávat i pojmenovat. Osvojíme si poznatky o tom, co potřebují a jak se o ně máme správně starat. S knížkami o zvířátkách, které si přineseme z domova, si zpestříme jeden dubnový týden. Vypravíme se do místní knihovny, abychom si vztah ke knížkám prohloubili.

   Při společných procházkách v okolí budeme klást důraz na bezpečnost chodců (vysvětlíme si značky, které nám pomáhají v bezpečnosti na silnici). S předškoláky navštívíme IQ park, kde zažijeme spoustu zábavy s hravými, zábavnými i poučnými exponáty z nejrůznějších oblastí lidského života. Na konci měsíce oslavíme čarodějnice na školní zahradě, kde babici upálíme. 

   Vzdělávací cíle:

   • Prohlubovat dovednosti v hrubé i jemné motorice při práci na zahrádce
   • Opakování a prohlubování důležitosti bezpečného chování v dopravním provozu, na chodníku, při přecházení a hrách venku
   • Seznámení se s výrobou papíru, knihy
   • Starší děti poznat levou a pravou stranu, mladší děti určovat polohu předmětů – nahoře, dole, před, za, vedle, uprostřed
   • Učit se pojmům větší x menší s využití skutečných modelů
   • Znát názvy lesních zvířat a jejich mláďat, učit se, co potřebují ke spokojenému životu
   • Rozšiřování jazykové obratnosti – starší děti vyprávění podle obrázků, mladší děti popis obrázků
   • Procvičování fonematického sluchu – opakovat určování hlásek na začátku i na konci slova
   • Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností.
   • Seznámení se s novými výtvarnými technikami
   • Posilování radosti z objevovaného, probouzení zájmů a zvídavosti dítěte
   • Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
   • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
   • Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

   Vzdělávací nabídka činností:

   • Opakování určování levé a pravé strany
   • Práce na zahradě, pomoc při jarním úklidu
   • Hry se slovy – využití obrázků zvířat a jejich mláďat, práce ve skupině i jednotlivě
   • Využití pohádek k popisu a vyprávění
   • Tvoření jarních obrázků různými technikami
   • Vycházky do přírody, pozorování změn na školní zahradě
   • Správně vyslovovat, ovládat dech i tempo řeči
   • Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, dopravních situacích apod.)
   • Hudební a hudebně – pohybové činnosti
   • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhu, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie apod.)
   • Výroba čarodějnice

   Akce:

   8. 4. Návštěva chaberské knihovny – třída Želviček
   8. – 12.4. Týden knihy v MŠ
   15. 4. Návštěva chaberské knihovny – třída Soviček
   17. 4. Výlet do IQ parku s předškoláky (celodenní)
   22.4. Návštěva chaberské knihovny – třída Motýlků
   25. 4. Divadlo CHD „Morena“
   30. 4. Čarodějnice

    

    

    TÉMA NA BŘEZEN 2024:

    „Kohoutek a slepička vyhlížejí jaro“

     

    Charakteristika a záměry bloku

    S kohoutkem a slepičkou budeme jistě netrpělivě vyhlížet první posly jara. Budeme si vyprávět o tom, které rostliny nám jako první napoví, že už je jaro opravdu za dveřmi. To vše můžeme sledovat při procházkách a na zahrádkách. Podvědomě budeme u dětí vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Nezapomeneme také na pohádky, říkadla, písničky a tanečky. Pohádku využijeme nejen k oblíbené dramatizaci, ale také k pojmenování zvířat a jejich mláďat a obydlí. Koncem měsíce se začneme chystat na svátky jara – Velikonoce.

    S předškoláky budeme pokračovat v soustředěné  přípravě  úspěšného vstupu do 1. třídy, procvičení správného úchopu tužky, jemnou motoriku, s důrazem na uvolnění ruky. Postupně prodloužíme dobu jejich soustředění při činnostech.

    Vzdělávací cíle:

    • Rozšíření si povědomí o jarních změnách v přírodě
    • Seznámení se s prvními jarními kytičkami
    • Vyjádřit své představit pohybem, graficky, slovem, případně smíšenou formou
    • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
    • Rozvíjení jemné motoriky i grafomotoriky – využívání tematických pracovních listů i pracovního sešitu
    • Rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu venku i MŠ
    • Seznamovat se s různými výtvarnými materiály
    • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
    • Rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným, vyhodnocovat co je pravda – nepravda
    • Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat, podílet se, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
    • Prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnost
    • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
    • Vzdělávání prožitkem, pozorováním, vlastní zkušeností

    Vzdělávací nabídka:

    • Vycházka do přírody, pozorování změn v přírodě
    • Pozorování a rozhovory o počasí na jaře
    • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
    • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
    • Seznámení dětí s tradicí vynášení Moreny
    • Nácvik jarních písní a halekaček – příprava na vynášení Moreny
    • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
    • Spontánní hra
    • Zařazení tvoření s netradičními materiály a technikami, rozvíjení zručnosti při lepení, stříhání, manipulací s předměty, přebíráním různých materiálů
    • Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen
    • Podat pomocnou ruku kamarádovi, umět se postarat o mladšího kamaráda
    • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace, podporování souvislého vyjadřování celou větou (vyprávění příběhů, zážitků, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, atd.)
    • Návštěva základní školy s předškoláky
    • Hudební a hudebně – pohybové činnosti
    • Pozorování líhnutí kuřat (umělá líheň v MŠ)

    Akce:

    1. 3. Preventivní program – zdravé zoubky
    6. 3. Den otevřených dveří v ZŠ, návštěva ZŠ s předškoláky
    7. 3. Divadlo v CHD „O třech neposlušných kůzlátkách“
    4. – 8. 3. Umělá líheň kuřátek v MŠ
    15. 3. Vynášení Moreny
    27. 3. ,,Velikonoční zajíček“ v MŠ
    29. 3 – 1. 4. Velikonoční svátky

     

     

    TÉMA NA ÚNOR 2024:

    „VEVERKY, LIŠKY, JELENI, TI NA SNĚHU NELENÍ“

     

    Charakteristika a záměry bloku

    Jelen s liškou a veverkou, lesní zvířátka, která nás naladí na zimní čas. Přiblíží dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Zavedou nás také až za polární kruh, za zvířátky, která mají se zimou ty největší zkušenosti, za tučňáky a tuleni. Poznáme život volně žijících zvířat a způsob jejich obživy během zimního období. Osvojíme si poznatky o skupenství vody. Pokud bude dostatek sněhu, nabídneme dětem činnosti se zaměřením na zimní sporty a s důrazem na bezpečnost při jejich provozovaní. Po návratu z jarních prázdnin si sdělíme svoje zkušenosti a zážitky ze zimního sportování.

     

    Vzdělávací cíle:

    • Vést děti k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, porozumění souvislostem a vztahům člověka a prostředí, uvědomování si podmínek života a možnostem jejich ohrožování
    • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.), rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
    • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních, rozvoj kooperativních dovedností.
    • Osvojení si poznatků o těle, jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinaci a rozsahu pohybu, dýchání, kooperace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
    • Vyjadřovat své představy pohybem, graficky, slovem, případně smíšenou formou, vnímat zákonitosti a pravidelnosti u pozorovaného a popsaného, hledat společné vlastnosti
    • Posilování prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
    • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případně potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

    Vzdělávací nabídka:

    • Činnosti rozvíjející vyjadřovací schopnosti – společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhý, apod.)
    • Práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
    • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
    • Sezónní činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
    • Hudební a hudebně-pohybové činnosti
    • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
    • Hry a činnosti zaměřené k poznání a rozlišování zvuků, užívání gest
    • Přednes, recitace, dramatizace a zpěv
    • Prohlížení obrazového materiálu k tématu a čtení knih
    • Sledování pohádek obohacujících citový život dítěte
    • Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant
    • Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové)
    • Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
    • Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)
    • Smyslové a psychomotorické hry
    • Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen
    • Hry a činnosti, které děti vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod.
    • Rozvíjení komunikativních dovedností, upevnění koordinace ruky a oka, rozvoj jemné motoriky, rozlišování zrakových a sluchových vjemů, orientace v elementárních matematických pojmech a rozvíjení záměrné pozornosti u předškoláků

    Akce:

    7.2 – Sférické kino
    12.-.16.2. – Jarní prázdniny
    20. x 21. 2. – návštěva botanické zahrady s výukovým programem ,,Co se děje na krmítku“ – pro předškolní děti
    22.2. – Divadélko s představením Rychlé šípy (Chaberský dvůr)
    28.2. – Karneval v MŠ

     

     

    TÉMA NA LEDEN 2024:

    „HUBOVAL VRABČÁK NA ZIMU“

     

    Charakteristika a záměry bloku

    Vyprávěním legendy o Třech králích a sdílením zážitků z vánočních svátku uzavřeme adventní čas.
    V lednu se seznámíme s některými volně žijícími ptáky, získáme znalosti o jejich způsobu života a obživy v zimě. Dozvíme se, jak jim v zimě pomáhat a uvědomíme si potřebu přikrmování v zimním období. Seznámíme se s písničkami, pohádkami a příběhy z ptačí říše a vyvodíme si z nich ponaučení.
    Ke konci měsíce se budeme připravovat na Masopust v Dolních Chabrech , vysvětlíme si, co pro lidi v dřívějších dobách znamenal a s čím vším byla jeho oslava spojena. Naučíme se nové básničky a písničky, kterými si zpříjemníme masopustní průvod. Připomeneme si také hudební nástroje, které nám mohou do pochodu zahrát.

     

    Vzdělávací cíle:

    • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj a užívaní všech smyslů
    • Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání cítění a prožívání.
    • Posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavost, zájmu, radosti z objevování a pod)
    • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
    • Seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojení
    • Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.), rozvoj kooperativních dovedností.
    • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
    • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme a vytváření pozitivního vztahu k němu, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí a chránit přírodu.
    • Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
    • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
    • Zima, která kromě radosti ze sportování venku přináší i větší důraz na ochranu zdraví a správnou životosprávu. Proto utužíme naši kondici při hraní venku a procházky využijeme k pozorování zimní přírody. Naše zkušenosti a poznatky využijeme při výtvarných činnostech, s ohledem na nové a netradiční materiály

    Vzdělávací nabídka:

    • Prohlížení časopisů a knížek se zimní tématikou, popis obrázku, dozvídat se nové věci a poznatky o životě ptáčků v zimě
    • Námětové hry se zvířátky
    • Pracovní list se zaměřením na rozvoj grafomotorických dovedností předškoláků, logické myšlení a orientace v ploše
    • Omalovánky a domalovánky k tématu – ptáci na krmítku, zimní krajiny, sněhuláci…), procvičování postřehu, citu pro tvar a barvu
    • Modelovaní a vystřihování ptáčků
    • Pracovní a motorické činností s drobným materiálem – zrníčka, koření, luštěniny
    • Společní diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhý, apod.)
    • Práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
    • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
    • Sezónní činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

    Akce:

    17.1. KARNEVAL ve třídách
    18. 1. Testy školní zralosti – Sovičky a Želvičky
    19.1. Testy školní zralosti – Motýlci
    24.1. Jak Vyzrát na bacily – Divadélko Koloběžka – Chaberský dvůr
    27.1 Chaberský MASOPUST

     

     

    TÉMA NA PROSINEC 2023:

    „KAPR I ZLATÉ PRASÁTKO – VÁNOCE JSOU TU ZAKRÁTKO “

     

    Charakteristika a záměry bloku

    Adventní čas je protnut symboly, pověrami a zvyky. Dodržování tradic k Vánocům patří, spolu s nimi získávají svátky své kouzlo. Jedním ze symbolů je kapr. Mezi starší patří také zlaté prasátko. Aby dětem čekání na Ježíška uteklo, je motivace zahlédnutí zlatého prasátka skvělou a milou vánoční tradicí. Tato dvě zvířátka, která neodmyslitelně k Vánocům patří nás provedou adventním obdobím a naladí nás na nastávající vánoční čas. Spolu se zvířátky se budeme těšit a připravovat na společné vystoupení v Knorově statku, kterým budeme chtít potěšit rodiče, babičky, dědečky a dopřát i jim tu správnou, krásnou předvánoční atmosféru, náladu.

     

    Vzdělávací cíle:

    • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
    • Otužování dětí při pobytu venku, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
    • Rozvoj grafomotoriky a kontrola správného úchopu tužky
    • Procvičování pohybových dovedností při nácviku pohybové hry či choreografii k písni
    • Podněcovat děti k mluvení, rozvíjet slovní zásobu a souvislé vyjadřování celou větou
    • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
    • Zvládnout vystoupení na veřejnosti
    • Společně s kamarády ze školky si užít divadelní představení, mít pojem o tom , jak se správně chovat
    • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině, v mateřské škole), rozvoj kooperativních dovedností
    • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
    • Podporovat vnímání a reprodukci rytmu
    • Procvičení paměti při nácviku básní a písní na vystoupení
    • Využití příjemného předvánočního naladění
    • Procvičovat různé druhy výtvarných technik při výrobě přáníček a dárečků pro rodiče
    • Seznamování dětí s českými tradicemi,
    • svátečními dny v adventním období
    •  

     

    Vzdělávací nabídka:

    • Hry na zahradě, vycházky za každého počasí
    • Nácvik pohybových her, básní a písní na vánoční vystoupení
    • Využití pracovních sešitů a tematických pracovních listů na rozvoj grafomotoriky
    • Prostorové vnímání rozvíjet při hrách, pobytu venku i při úklidu hraček
    • Využití rytmické hry na tělo, dupání, cinkání, využití Orffových nástrojů
    • Četba a poslech příběhů s prosociální tématikou, rozhovor s dětmi o tom co slyšely, umět vyjádřit emoce
    • Práce s barvou, nůžkami, lepidlem při tvorbě přáníček, dárečků a obrázků s vánoční tématikou
    • Seznamování s českými svátky – Barborka, Mikuláš, Lucie . . . . .
    • Výroba vánočních dekorací – výzdoba školky
    • Vyzkoušení tradic – pouštění lodiček, krájení jablíčka, házení pantoflí
    • Rozhovory o zvycích v rodinách dětí
    •  

     

     

    Akce:

    1.12. Tvoření adventních věnců – společná dílnička rodičů s dětmi na třídách 15:00 – 17:00
    5.12. Čertění v MŠ – Mikulášská nadílka
    12.12. Sváteční dopoledne v MŠ – nadílka
    14.12. Divadlo – Andělé ze zapomenuté skříňky – 9:00
    14.12. Vánoční setkání v Knorově statku – vystoupení dětí – 16.00

     

     

    TÉMA NA LISTOPAD 2023:

    „Netopýří hrátky na všední den i svátky“

     

    Charakteristika a záměry bloku

     V listopadu se spolu s netopýrkem seznámíme se svátkem všech svatých – Dušičkami, ale i původně keltským svátkem Halloweenem. Užijeme si divadelní představení, které umocní akci – lampionový průvod, kde nás doprovodí i Martin na bílém koni se svým poselstvím dobré vůle. S nezbedným kamarádem divočákem budeme i nadále vnímat barvy podzimu, všímat si více podzimního počasí i potřeb zvířátek před nadcházející zimou. Také si budeme vyprávět, jak se na nadcházející zimu můžeme připravit my děti. Koncem měsíce již budeme s radostí zapalovat první svíčku a užívat si krásné adventní období.

     

    Vzdělávací cíle:

    • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace, správné držení těla, dýchání, koordinace ruky a oka, správně zacházet s výtvarnými potřebami)
    • uvědomění si vlastního těla
    • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví
    • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
    • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
    • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění, prožívání
    • seznamovat se s tradičními činnostmi, které se vztahují ke konkrétnímu období (Dušičky, sv. svatého Martina, Advent)
    • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (legenda o sv. Martinovi)
    • podporovat spolupráci, kooperaci při hrách, dramatizaci
    • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije, vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
    • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
    • Poznat pojmenovat některá volně žijící zvířata, zajímat se o způsob života, příprav na zimu

    Vzdělávací nabídka:

    • námětové hry – stavění budek pro netopýry, domečky pro koníky a jiná volně žijící zvířátka – různé konstruktivní stavebnice
    • prohlížení encyklopedií zvířat (komentování obrázků, popis, šetrné zacházení s knihou)
    • četba poslech příběhů (legenda o sv. Martinovi)
    • vyprávění celou větou, vlastními slovy, nechat domluvit kamaráda
    • dramatizace příběhu, přednes, recitace, zpěv – nácvik básní, písní k tématu
    • rytmizace propojení hudby s pohybem, hudební a hudebně pohybové hry
    • lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky, poskoky, lezení
    • pexesa, pexetria, lotto se zvířátky
    • rozvoj jemné motoriky například při pečení a mazání podkoviček, modelování zvířátek, trhání, třídění
    • omalovánky, pracovní listy pro předškoláky k tématu (svatomartinské rohlíčky – grafomotorika, správný úchop tužky, doprovodné uvolňovací cvičení)
    • dbáme na správné držení těla při sezení u stolu
    • poznávání nových výtvarných technik při tvorbě např. lampionů
    • při pobytu venku stále pozorujeme změny v přírodě
    • společná konzultace, jak se změnilo naše oblečení na ven, kam jaký druh oblečení patří
    • možnost využití na procvičení předmatematických představ a také ujasnění si pojmů nahoře, dole, na, dovnitř, ven, levá, pravá

     Akce:

     1.11. vyhodnocení Hrátek s přírodninami

     10.11. divadelní představení v CHD – Legenda o sv. Martinovi 10:00 hod.

     9.11. Lampionový průvod – 17:00

     24.11. Malá technická univerzita v knihovně (předškolní a starší děti)

     28.11. dopolední výlet do Libochovic – „Od adventu po tři krále“

      

     17.11. státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

       TÉMA NA ŘÍJEN  2023:

     „ Medvědí a ježečkovy starosti“

      

     Charakteristika a záměry bloku

     Charakteristika: Hlavním cílem bloku je pozorování náhlých změn v přírodě, spojených s typickými znaky podzimu. Děti se učí všemi smysly pozorovat, čichat, hmatat a ochutnávat podzim, rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny. Seznamuje děti s podzimními pracemi na poli, zahradě a v lese. Pozorujeme změny v přírodě, které podzim přináší, všimneme si jeho krásy a barevnosti. Prakticky využijeme dary podzimu při hrátkách s přírodninami ve školičce i doma s rodinou.

     Medvěd a ježeček nám prozradí, které lesní plody mají rádi a co nejraději mlsají. Jak a kde si připravují na zimu své pelíšky a kde je jejich domov. Dozvíme se, která další zvířátka se v lese připravují na zimní spánek a jak se chrání proti chladu (a také jak se chráníme na vycházkách my). Proč někteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajin?  Poradíme mlsajícím medvědům, jak se mají starat o zoubky, aby je nebolely.

      

     Vzdělávací cíle :

     • rozvíjet a užívat všechny smysly
     • rozvoj kooperativních dovedností – práce ve skupinách, sbližování dětí
     • rozvoj tvořivosti a fantazie
     • rozvoj slovní zásoby
     • vytvářet zdravé životní návyky a postoje
     • vytvářet základy pro práci s informacemi
     • posilování přirozených poznávacích citů
     • podporovat verbální i neverbální komunikaci mezi dětmi i ve vztahu s dospělými
     • učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého, být empatický
     • rozvíjet společenský a estetický vkus
     • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
     • získávat nové poznatky o živé i neživé přírodě

     Vzdělávací nabídka:

     • pozorování přírody, vycházky do lesa
     • pohybové a hudebně pohybové hry
     • hry a práce s přírodninami
     • výtvarné a pracovní činnosti
     • zapojení všech smyslů – rozlišení ovoce a zeleniny podle vůně, vzhledu a hmatu
     • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
     • přímé pozorování přírodních jevů – odlet ptáků do jižních krajů
     • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
     • smyslové a psychomotorické hry
     • postupné seznamování s matematickými pojmy (přiměřeně věku dítěte)
     • poznávací činnosti – podzimní příroda
     • poznávání historie krajiny v okolí MŠ
     • ekologicky motivované hravé aktivity
     • vytváření intenzivního vztahu ke konkrétnímu místu nebo stromu
     • konstruktivní a grafické činnosti
     • využití knížek, obrázků, fotografií
     • práce s literárními texty a obrazovým materiálem
     • hra na Orffovy nástroje – tematicky zaměřené písně
     • modelování
     • dýňování

     Akce:

     Celý měsíc bude probíhat tvořivá činnost dětí s rodiči – „Hrátky s přírodninami“

     17.10. – divadelní představení v CHD v 10.00 hodin – pohádka  „Český Honza“

     26.-27. – Podzimní prázdniny v ZŠ

     31.10. – Strašidlácký den

      

       TÉMA NA ZÁŘÍ  2023:

     „Mravenčí školka u moudré sovy“

      

     Charakteristika a záměry bloku

     Cílem bloku je adaptace dětí na prostředí mateřské školy a jednotlivých tříd, zavedení společných pravidel, seznámení s novými kamarády a dospělými, jak pedagogickými, tak správními zaměstnanci. Dalším cílem je vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a zázemí k jeho adaptaci. Důležité je rovněž postupné zvykání dětí na denní režim. U předškoláků nastavení modelu cílené, soustavné a smysluplné práce. Tento blok využívá poznatků, které si děti osvojily o letních prázdninách. Přiblížíme dětem funkci rodiny, kdo patří do širší rodiny. Seznámíme děti se školní zahradou, se zásadami bezpečného chování na zahradě, kde děti získají nové zážitky.

     Ferda mravenec je kamarád jak se patří, je chytrý a šikovný, se vším si ví rady a vždycky je ochoten pomoci přátelům i těm, s nimiž se setká poprvé. Jeho největší kamarádka je moudrá sova, ke které si chodí pro rady. Ferda naučí děti pravidla mraveniště, spolupracovat, pomáhat si, přijímat pomoc, komunikovat spolu, táhnout za jeden provaz a utvářet přátelství.

      

     Vzdělávací cíle :

     • cítit se plnohodnotným členem skupiny, zvládat sebeobsluhu
     • získání relativní citové samostatnosti
     • rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky
     • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému (respektovat kamaráda)
     • uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
     • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
     • usnadnit dětem jejich vstup do mateřské školy vhodnou organizací a laskavým přístupem
     • učit se společně si hrát a dodržovat stanovená pravidla
     • podporovat dětská přátelství
     • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky
     • posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým
     • seznámit děti se světem lidí, kulturou a uměním
     • osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije, seznámit děti s prostředím MŠ
     • učit se dokončit hru a samostatně uklízet hračky
     • přiblížit dětem funkci rodiny

     Vzdělávací nabídka:

     • pravidla společného chování
     • činnosti uvádějící dítě do časových a režimových momentů
     • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
     • společné vytváření pravidel
     • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
     • volné výtvarné činnosti
     • jednoduché pohybové hry
     • poznávání přírodních zákonů formou vycházek do okolí
     • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
     • volné hry na zahradě
     • vyprávění vlastních zážitků
     • jednoduché říkanky, básničky
     • komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry
     • poslech čtených i vyprávěných pohádek
     • předškoláci budou pracovat s pracovními listy a časopisem „Zápis je tu a Škola je tu“.
     • grafomotorika – kruhy, motání klubíček, vlnovky

     Akce:

     7.9. Schůzka rodičů – 16.00 hod.

     12.9. Seznamovací odpoledne na zahradě MŠ v 16.00 hod. – dílničky, opékání buřtíků.

     19.9. Divadlo v CHD – „Červená Karkulka“

     27.9. Sportovní den v ZŠ

     28.9. Státní svátek

      

     Doporučená literatura : „Mravenečkova dobrodružství“ Stanislava Reschová