program měsíční

  TÉMA NA KVĚTEN:

„Kapička Karlička čaruje“

 

Charakteristika bloku:

HKapička Karlička bude čarovat v přírodě, kde se nám krásně zelenají a kvetou stromy a to nás zavede k rozkvetlým ovocným stromům a jejich plodům. Také nám vysvětlí rozlišení ovoce a zeleniny. V tomto měsíci také rozvineme téma rodiny a vzájemných vztahů.  Toto téma nás pak bude provázet našimi květnovými aktivitami a samozřejmě také při výrobě dárečků pro maminky ke Dni matek. Pomocí didaktických her se budeme učit uvědomit si různé role v životě. Díky básním pro maminky si budeme procvičovat výslovnost, paměť a schopnost vyjadřování. Budeme se dále snažit o spolupráci mezi všemi dětmi, podporovat společné hry a rozvoj komunikace mezi dětmi a tím předcházet konfliktům.

 

Vzdělávací cíle:

 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině a ostatním lidem
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Pozorování maminky při práci, umět pojmenovat její činnost
 • Všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje, umět nabídnout pomoc, umět si vážit práce druhého
 • Osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Vyjadřování svých pocitů ve tvůrčích a estetických aktivitách
 • Podporování společné hry a vzájemné komunikace mezi dětmi a dospělými
 • Rozvíjení grafomotoriky v tematických pracovních listech
 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností
 • Rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu venku i MŠ
 • Prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnost
 • Seznamovat se s různými výtvarnými materiály
 • Rozšiřování jazykové obratnosti – starší děti vyprávění podle obrázků, mladší děti popis obrázků

Vzdělávací nabídka činností:

 • Námětová hra „na Rodinu“, skupinové prosociální hry
 • Výroba dárečků a přáníček pro maminku
 • Nácvik básní a písní pro maminku
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
 • Sociální a interaktivní hry, hraní v roli, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry a etudy
 • Podporování samostatné práci dětí v pracovních sešitech
 • Procvičování sluchového vnímání, procvičování hlásky ve slově, hra – Zvonečku kde jsi?
 • Umět předat vzkaz, umět požádat o pomoc
 • Aktivity přibližující dětem pravidla morálních hodnot (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) mravních hodnot (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost) v jednání s lidmi
 • Vzájemná pomoc při sebeobsluze, hygieně, pracovních činnostech i hrách
 • Vycházka do okolí školky
 • Hudební a hudebně – pohybové činnosti

 

Akce:

3. 5. Nábor pro talentované zpěváčky (pro děti 4 – 7 let)
9. – 10. 5. Zápis do MŠ
11. 5. Divadlo v CH „Princezna z obrázku“
17. 5. Výlet do zemědělského muzea (všechny děti, dopolední program)

  TÉMA NA DUBEN:

„Co se děje na potoce“

 

Charakteristika bloku:

Hned na začátku měsíce dubna oslavíme společně Velikonoce, na které se připravujeme již od konce března. Vysvětlíme si symboliku Velikonoc (pomlázka, kraslice, setí osení, barvení vajíček). Kapička nám vysvětlí pranostiku „duben, ještě tam budem“. Měsíc Duben nám ukáže svoji nestálost, ale pokud dovolí aprílové počasí, budeme pozorovat moc a sílu přírody při společných procházkách a pobytu na zahrádkách. Při společných procházkách v okolí budeme klást důraz na bezpečnost chodců (vysvětlíme si značky, které nám pomáhají v bezpečnosti na silnici).

S předškoláky navštívíme IQ park, kde si vyzkoušíme různé pokusy s vodou.

Dále nás Kapička seznámí s mláďaty z lesa a volné přírody. A na konci měsíce společně upálíme „Babici Zimici“.

 

Vzdělávací cíle:

 • Prohlubovat dovednosti v hrubé i jemné motorice při práci na zahrádce
 • Opakování a prohlubování důležitosti bezpečného chování v dopravním provozu, na chodníku, při přecházení a hrách venku
 • Starší děti poznat levou a pravou stranu, mladší děti určovat polohu předmětů – nahoře, dole, před, za, vedle, uprostřed
 • Znát názvy lesních zvířat a jejich mláďat, učit se, co potřebují ke spokojenému životu
 • Rozšiřování jazykové obratnosti – starší děti vyprávění podle obrázků, mladší děti popis obrázků
 • Procvičování fonematického sluchu – opakovat určování hlásek na začátku i na konci slova
 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností.
 • Seznámení se s novými výtvarnými technikami
 • Posilování radosti z objevovaného, probouzení zájmů a zvídavosti dítěte
 • Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Vzdělávací nabídka činností:

 • Opakování určování levé a pravé strany
 • Práce na zahradě, pomoc při jarním úklidu
 • Hry se slovy – využití obrázků zvířat a jejich mláďat, práce ve skupině i jednotlivě
 • Využití pohádek k popisu a vyprávění
 • Tvoření jarních obrázků různými technikami
 • Vycházky do přírody, pozorování změn na školní zahradě
 • Správně vyslovovat, ovládat dech i tempo řeči
 • Zdobení vajíček, setí osení, práce s keramickou hlínou a další výtvarné a pracovní techniky v rámci velikonočního tvoření
 • Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, dopravních situacích, apod.)
 • Hudební a hudebně – pohybové činnosti
 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhu, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie apod.)
 • Výroba Babice Zimice

 

Akce:

5.4. Velikonoční zajíček v MŠ
6. 4. Velikonoční prázdniny v ZŠ
7. -10. 4. Velikonoční svátky
18. 4. Výlet do IQ parku s předškoláky (celodenní)
26. 4. Návštěva chaberské knihovny – třída Soviček
27. 4. Návštěva chaberské knihovny – třída Želviček
28. 4. Pálení „Babice Zimice“

  TÉMA NA BŘEZEN:

„Kdyby kapka nebyla“

 

Charakteristika bloku:

Začíná nám měsíc březen, kdy budeme převážně pozorovat, jak se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku a proměny počasí. Kapička Karlička nám vysvětlí, co by se dělo kdyby kamarádek kapek na světě nebylo. K čemu všemu potřebujeme vodu? Kde všude kolem nás je voda?

Budeme si vyprávět o tom, které rostliny nám jako první napoví, že už je jaro opravdu za dveřmi. To vše můžeme sledovat při procházkách a na zahrádkách. Nezapomeneme také na pohádky, říkadla, písničky a tanečky. Pro rozvoj fantazie použijeme pestré materiály. S předškoláky se zaměříme na procvičování správné výslovnosti, držení tužky a koncem měsíce se začneme chystat na svátky jara – Velikonoce.

 

Vzdělávací cíle:

 • Rozšíření si povědomí o jarních změnách v přírodě
 • Seznámení se s prvními jarními kytičkami
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • Rozvíjení jemné motoriky i grafomotoriky – využívání tematických pracovních listů i pracovního sešitu
 • Rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu venku i MŠ
 • Seznamovat se s různými výtvarnými materiály
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnost
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • Rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání.

 

Vzdělávací nabídka činností:

 • Vycházka do přírody, pozorování změn v přírodě
 • Pozorování a rozhovory o počasí na jaře
 • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace, podporování souvislého vyjadřování celou větou (vyprávění příběhů, zážitků, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, atd.)
 • Návštěva základní školy s předškoláky
 • Přípravy na karnevalový rej ve školce
 • Hudební a hudebně – pohybové činnosti

 

 

Akce:

1. 3. Den otevřených dveří v ZŠ, návštěva ZŠ s předškoláky

16. 3. Divadlo v CHD „Na návštěvě v broučkově – písničkové pohádky“

 

  TÉMA NA ÚNOR:
KAM SE KAPKA SCHOVALA

 

Charakteristika a záměry bloku:

Zima se stále nechce vzdát své vlády a tak si čekání na teplo a světlo zkrátíme přípravou na Chaberský Masopust.  Vysvětlíme si podstatu této lidové tradice, jak hrou se slovem (Maso –pust , Maso –drž….),  tanečním a rytmickým cvičením, tak prohlížením tematických obrázků  (k procvičení pojmů před, za, nad…) a při výtvarných činnostech. Dramatizací pohádky  „O koblížkovi“ si přiblížíme masopustní hodování s důrazem na zdravý a nezdravý životní styl. Seznámíme se s hudebními nástroji a rozmanitými styly hudby. Připomeneme si, že i naše tělo může být hudebním nástrojem. A jak  snadné je vyrobit si jednoduchý hudební nástroj, který využijeme k rytmizaci básní a písní.  Netradiční nebo již zaniklá řemesla a povolání si připomeneme pomocí lidových písní a obrázků.

S předškoláky budeme dále intenzivně pracovat na zdokonalení vyjadřovacích schopností, rozvíjení slovní zásoby a správným verbálním návykům. Uvolňování ruky a správné držení tužky je stále potřeba trénovat s využitím pracovních listů a časopisu Kuliferda. Rozvineme a prohloubíme pozitivní motivaci k získávání nových vědomostí a dovedností.

 

Vzdělávací cíle:

 • Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Seznamování se se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Procvičíme jemnou motoriku při výtvarných a pracovních činnostech na téma Masopust
 • Rozvíjení hrubé motoriky při výtvarných činnostech, stříhání, lepení, trhání
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Rozvoj společenského a estetického vkusu
 • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od běžných forem těchto funkcí k úmyslným.
 • Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Rozvoj komunikativních schopností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka činností:

 

 • Společní diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhý, apod.)
 • Práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • Sezónní činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • Hudební, hudebně-pohybové a rytmizační činnosti
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • Hry a činnosti zaměřené k poznání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • Přednes, recitace, dramatizace a zpěv.
 • Prohlížení a čtení knížek
 • Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové)
 • Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Rozvoj prostorového vnímání při polytechnických činnostech
 • Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen.
 • Hry a činnosti, které děti vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod.

 

Akce:

3. + 6.-10.2. – Pololetní a jarní prázdniny

18.2. – Chaberský Masopust

21.2.  – předškoláci – návštěva z PPP – testy školní zralosti

23.2.  – divadelní představení „Kryštůfek a lesní bytosti“ divadlo Pruhované panenky v Chaberském dvoře

  TÉMA NA LEDEN:

O ZAKLETÉ KAPIČCE

 

Charakteristika záměry bloku:

S radostí se v novém roce sejdeme opět ve školičce. Sdílením zážitků z vánočních prázdnin prohloubíme  prosociální vztahy a chování. S vánočními svátky s rozloučíme převyprávěním legendy o Třech králích (vhodné i k dramatizaci). Pobyt venku využijeme i  k pokusům s vodním skupenstvím. Budeme pozorovat, kam se voda  ztrácí a jak jí člověk dokáže v přírodě zadržet.

K zimnímu sportování a otužování využijeme jak zahrádku, tak i okolní přírodu. Připomeneme si jednotlivé zimní sporty a co vše je k nim potřeba, i z hlediska  bezpečnosti.  Při sportování se zaměříme na rozvoj hrubé motoriky, která je nezbytná pro zdravý a bezpečný pobyt v přírodě. Připomeneme si ochranu zdraví a zásady zdravého životního stylu. Otužováním posílíme naši oslabenou imunitu.

S předškoláky se zaměříme na školní přípravu prodlužováním času na soustředěnou práci. Správné držení tužky a nůžek je důležitou součástí úspěšného zvládnutí školní přípravy. Nezapomeneme ani na uvolňovací cviky horních končetin. Zaměříme se na kultivovaný projev, zásady komunikace a vhodné chování k ostatním.

Při společné práci budeme klást důraz na přirozenou radost z tvoření, zcela se vyhneme náznakům soutěživosti a snaze dětí o nezdravé prosazování svojí osobnosti. Naopak zdůrazníme ohleduplné, kamarádské vztahy a respektování osobnosti druhého.

 

Vzdělávací cíle:

 • Vnímat změny v přírodě
 • Navážeme na dosavadní poznatky o ročních období
 • Přiblížíme dětem tradici Tří králů
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
 • Rozvoj jemné motoriky s důrazem na koordinaci ruky a oka
 • Budeme trénovat obratnost, pohotovost a překonávání vlastního strachu
 • Procvičíme rovnováhu i zpevnění těla
 • Rozvineme zrakové vnímání a paměť
 • Rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, mluvního projevu, práce s dechem)
 • Posílení souvislého vyjadřování a slovní zásoby, při popisu obrázků, při pojmenovávání předmětů,  při slovním fotbalu… Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové  a další)
 • Hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat i respektovat druhého
 • Přirozené i zprostředkované pozorování přírodního okolí, sledování rozmanitosti změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajiny a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

Navrhované činnosti:

 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle fantazie, sdělení slyšeného druhým, apod.)
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • Hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat i respektovat druhého
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity)
 • Prohlížení encyklopedií, využití didaktického materiálu a obrázků
 • Poslech, četba, vyprávění
 • Pomocí obrázků – orientace v názvech částí lidského těla
 • Hry s peříčky, šátky …
 • Zařazení tvoření s netradičními materiály a technikami, rozvíjení zručnosti při lepení, stříhání, manipulací s předměty, přebíráním různých materiálů
 • Vycházky do přírody i okolí MŠ
 • Trénink poskoků, seskoků, výskoků
 • Zařazení her na zrakové vnímaní a paměť
 • Procvičení paměti při učení nových písní a básní se zimní tematikou, využití rytmizace, hry na tělo…  

Akce:

4.1. – projektový den pro předškolní děti na Hrušovanském nám. – ,,Hravý konstruktér“

6.1.  – Divadlo Harmonika  ,,O 7 trpaslících ‘‘– Chaberský dvůr

18.1. – projektový den pro předškolní děti na Hrušovanském nám. – ,,Bádání a experimentování“

19.1 – Karneval ve školce

30.1. projektový den pro předškolní děti na Bíleneckém nám. – ,,Hravý konstruktér“

TÉMA NA PROSINEC:

S KAPIČKOU KARLIČKOU ZA KAPŘÍKEM

 

Charakteristika a záměry bloku:

Dny se nám krátí a předvánoční čas je zase tu. Čekání na Vánoce nám uteče jako voda. Neboť prosinec zahájíme veselým čertíkováním a přivítáním Mikuláše a anděla. Pravidelně budeme zapalovat adventní svíčky a vyprávět si o zvycích a tradicích, které advent i vánoční svátky doprovázejí. Jedním ze symbolů Vánoc je i kapr. A tak se při procházkách můžeme vydat třeba do Chaberské rybárny kapříky pozdravit. Kapička Karlička se nám promění ve sněhovou vločku. A tak se téma letošního vystoupení pro rodiče ponese také v duchu sněhu a sněhových vloček. Moc se těšíme a již teď vše pilně připravujeme a tanečky, písničky a básničky trénujeme.

 

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky při nácviku pohybové hry či choreografii k písni, koordinace pohybu, dýchání, ovládání pohybového aparátu
 • Rozvíjet jemnou motoriku – koordinace ruky a oka
 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • I nadále pozorovat přírodu, proč jsou dlouhé noci a krátké dny
 • Navození pohodové sváteční atmosféry
 • Rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Podporovat rozvoj vnímání a reprodukce rytmu
 • Vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • Rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Vytvářet povědomí o kulturním prostředí, – jak to chodí v rodinách, každý má jiné tradice, jak to bylo kdysi dávno

 

Vzdělávací nabídka:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • Při procházkách pozorování přírodních, kulturních objektů v okolí školky, rozhovory
 • Nácvik nových básní, písní a tanečků na vánoční vystoupení – přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • Práce s barvami, keramickou hlínou, nůžkami, lepidlem při tvorbě dárečků, přáníček, výzdobě školky
 • Využívat rytmické hry „ na tělo“, cinkání, ozvučná dřívka, triangl, rolničky
 • Četba, poslech příběhů, pohádek s prosociální tématikou, rozhovor s dětmi o tom co slyšely, umět vyjádřit se vyjádřit (vyjádřit své emoce)
 • Prohlížení obrázků, knih – seznámení s tradicemi oslav Vánoc – činnosti zaměřené k vytváření (chápání pojmů) a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrázkovým materiálem apod.)
 • Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
 • Receptivní, slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti
 • Rozhovory o zvycích v rodinách
 • Tématicky zařazovat uvolňovací cviky na celé paže, zápěstí, prstové cvičení
 • Přípravy a realizace slavností v rámci zvyků a tradic

 

 

Akce:

5.12.     „Čertíkování“  – možná přijde i Mikuláš  – dopoledne

9.12.      Vánoční setkání – vystoupení pro rodiče – 16:00  Knorův statek

13.12.    Vánoční příběh – divadlo –  10:00 Chd.

14.12.    Sváteční dopoledne na třídách

23.12.   Přerušení provozu

TÉMA NA LISTOPAD

„Mráček už má plné bříško“

 

Copak to asi znamená, že mráček už má plné bříško? Nejen o tom si budeme v listopadu s dětmi povídat. Kapička nám pravděpodobně ukáže další podoby svého skupenství. Snad těch mhlavých a deštivých dnů bude co nejméně. Abychom si mohli o počasí i přírodě nejen povídat ale také jí pozorovat při procházkách a pobytu venku. Nezapomeneme se vhodně oblékat a dbát na to co je důležité, abychom se udrželi v těchto sychravých dnech fit. Snad nám počasí bude přát i 11. 11. a my se třeba budeme moci na vlastní kůži seznámit s další formou skupenství vody a to se sněhovými vločkami, které by mohli začít padat i s příchodem svatého Martina. Ten nás již tradičně bude doprovázet na lampiónovém průvodu. My na oplátku Martina přivítáme tradiční básní a písní. Copak asi Martinův kůň, není mu venku zima? A co ostatní zvířata, jak ty to dělají v zimě? Povyprávíme si o tom, jak se zvířata připravují na zimu a také, že některé zimu raději prospí. My ale určitě spát nebudeme. My už si budeme užívat předvánoční čas, vyzdobíme školku, zapálíme první adventní svíčku a budeme chystat překvapení pro rodiče na vánoční vystoupení.

 

Vzdělávací cíle:

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Procvičovat rovnováhu i zpevnění těla
 • Zvládat různé způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat překážky, pohybovat se ve dvojicích či ve skupině)
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 • Zvládat jemnou motoriku, správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami
 • Seznámení s místem a prostředím ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Seznamování s různým skupenstvím vody, přibližování koloběhu vody
 • Umět poznat pojmenovat některá lesní zvířata a ptáky
 • Znát základní potřeby zvířat před nadcházející zimou, která zvířata se ukládají ke spánku, proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin
 • Při společných činnostech budeme prohlubovat kladné vztahy ke kamarádům
 • Seznámíme se s novými výtvarnými technikami
 • Seznamování se světem kultury, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Pěstovat poslech s porozuměním vyprávění jednoduchého děje podle obrázků
 • Seznámit se s pojmy tradice, zvyky, pranostiky a začít se připravovat na období adventu
 • Přiblížit dětem svátek Sv. Martina – vytvoření povědomí o morálních hodnotách

 

Vzdělávací nabídka:

 

 • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem využívání encyklopedií a dalších medií
 • CD zvuky zvířat
 • Pexesa a pexetria se zvířaty
 • Při pobytu na zahradě i vycházkách v okolí školky pozorovat změny v přírodě (skupenství vody – déšť, mlha, sníh)
 • Pomocí obrázků a didaktických her se pokusit orientovat v následnosti časových úseků
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze), běh, skoky, poskoky, lezení
 • Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • Zapojování cviků na uvolňování ruky
 • Čtení, poslech, vyprávění – postupně prodlužovat dobu soustředění
 • Artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry
 • Jemnou motoriku budeme rozvíjet například při pečení, mazání podkoviček, modelování zvířátek, trhání, třídění apod.
 • Grafomotoriku rozvíjet postupně dle pracovních sešitů a v pracovních listech v propojení s probíraným tématem
 • Zařazovat hry na zrakové vnímání a paměť – hledej ztracené zvířátko, zapamatuj si zvířátka, které zmizelo, které přibylo?
 • Upevňovat sluchové vnímání první hlásky ve slově- předškolní děti
 • Poslech čtených či vyprávěných příběhů – seznámení s legendou o sv. Martinovi
 • Příprava a realizace zábav a slavností v rámci zvyků a tradic – příprava na lampiónový průvod, vánoční vystoupení pro rodiče

Akce:

2.11.   Strašidlácké dopoledne

9.11.   Dopolední program pro předškoláky – Voda pro život – Čimískova zahrada – 10:00

10.11. Divadlo – Co malí medvědi o podzimu nevědí  – 9:20

11.11. Lampiónový průvod – 17:00

22.11. Focení s vánoční tématikou

30.11. Sférické kino – Mořská laguna

Téma na ŘÍJEN 2022

„Co spadlo do kaluže“

 

Charakteristika a záměry bloku

S kapičkou Karličkou budeme poznávat krásy podzimní přírody a rozvíjet estetické vnímání přírody.  Vnímat změny probíhající v přírodě a aktivně o těchto změnách komunikovat. Záměrem kapičky bude vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale i ničit. Děti si budou všímat různých druhů ovoce a zeleniny a také se vydáme hledat plody podzimu, jako oříšky, kaštany, žaludy apod. Z přírodních materiálů, které nám toto období nabízí, budeme společně tvořit. Do této aktivity přizveme i rodiče. Zopakujeme si zásady chování v dopravních situacích jako chodci, ale také při cestování veřejnou dopravou či při výletech mimo naší školku. V každodenních činnostech budeme posilovat roli předškoláků.

 

Vzdělávací cíle:

 • všímat si změn v přírodě, střídání ročních období, nástup měsíce října
 • prakticky se seznámit s různými druhy podzimních plodin
 • posilovat radost z tvořivé práce i formou společného tvoření rodičů s dětmi
 • při činnostech používat všechny smysly a rozvíjet je
 • využít co nejvíce pěkných podzimních dnů k pobytu a pohybu venku na čerstvém vzduchu
 • naučit se zpaměti krátké texty básní
 • neustále opakovat zásady bezpečného chování v budově školky i mimo školku
 • učit se sladit pohyb s hudbou a rytmem – snažit se vyjádření hudby pohybem
 • průběžná diagnostika dětí pro první pololetí
 • učit se připravit si a následně po sobě uklízet pomůcky po tvořivé práci
 • lokomoční pohybové činnosti a pohybové hry v MŠ i na školní zahradě
 • průběžně zdokonalovat samostatnost a sebeobslužné návyky dětí
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky

 

Vzdělávací nabídka činností :

 • vycházky do okolí MŠ, pozorování změn v přírodě – sběr kaštanů, ořechů, žaludů
 • hry a     manipulace s nimi, třídění, počítání, přiřazování (matematické a hmatové představy)
 •  pozorování vodních ploch v okolí, návštěva místní studánky a potůčku
 • poznávání ovoce a zeleniny formou didaktických obrázků, různých knížek, rozhovorů a hádanek
 • muchlání, stříhání, skládání papíru
 • výtvarné vyjádření prožitků – malba, kresba, modelování, lepení, tvoření z přírodnin
 • hry pro rozvoj řečové kázně
 • podporovat u dětí rozvoj sebedůvěry, ocenit výsledky
 • pravidelné zařazování tělovýchovných chvilek, protahování i relaxace
 • učit děti přiměřeně reagovat na nové situace, prohlubovat jejich sociální dovednosti apod.
 • poslech pohádek obohacující citový život dítěte
 • podporovat spontánní hru dětí
 • radostně prožít společnou práci, dodržovat bezpečnostní pravidla
 • průběžná realizace výstavky společných prací rodičů a dětí v prostorách MŠ, na závěr měsíce společná prohlídka a ohodnocení všech zúčastněných
 • práce předškoláků s časopisem KuliFerda a pracovními listy zaměřenými na grafomotoriku

 

Akce :

Celý měsíc bude probíhat tvořivá činnost dětí s rodiči – „Hrátky s přírodninami

5.10.  kouzelnické představení v divadle kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy

18.10.  divadelní představení v CHD v 10.00 hodin „ Písničky a říkadla z lesního paloučku “

28.10. Státní svátek

  TÉMA NA ZÁŘÍ  2022 

   „ O cestě vodní kapičky Karličky “ 

 

Charakteristika a záměry bloku 

 
V měsíci září  nás přivítá vodní kapička jménem Karlička, která nám postupně 
celý školní rok bude vyprávět o koloběhu vody na naší planetě. Nejdůležitější 
ovšem bude, že novým dětem pomůže s prvním odloučením od svých blízkých. 
Seznámí děti s prostředím školky, s kamarády ve třídě i s dospělými. Společně 
zavzpomínáme na prožitky z prázdnin. Naučíme se pomáhat si navzájem a být k 
sobě ohleduplní. Využijeme každou volnou chvilku ke zdravému pobytu venku. 
 

Vzdělávací cíle: 

 • Seznámení se se školními zahradami a jejich bezprostředního okolí
 • Získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům
 • Dodržovat dohodnutá pravidla
 • Adaptovat se po prázdninách v prostředí MŠ
 • Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve školce, v práci)
 • Vnímat změny v přírodě
 • Zvykat si na pravidelné ranní cvičení
 • Zapamatovat si svou značku
 • Užít si ranní komunitní kruh s ostatními dětmi a s paní učitelkou
 • Seznámit se s celoročním programem
 • Zaměříme se na hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku
 • Pravidelně zařazovat pohybové aktivity ve třídě nebo venku
 • Příjemně prožít spolu s kamarády první společnou akci (Buřtíkování) 
 
 

Vzdělávací nabídka : 

 • Rozhovory o prožitcích z letních prázdnin
 • Vybarvování omalovánky své značky
 • Prakticky se seznámit s prostory školky
 • Výtvarné zpracování letních prožitků dětí
 • Naučíme se nové básně a písně na téma vody
 • Postupně se budeme učit sebeobsluhy v jídelně
 • Budeme rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi i přírodními materiály
 • Pravidelné ranní protahování celého těla
 • Předškoláci budou pracovat s pracovními listy a s časopisem KuliFerda
 • Grafomotorika – vlnky, kruhy, jak to můžeme pozorovat na vodě  
 

Akce :  

6.9. Schůzka rodičů v MŠ Bílenecké nám. – 16.00 hod. 
22.9. Buřtíkování na školní zahradě Bílenecké nám. – 16.00 hod.