program měsíční

  TÉMA NA ZÁŘÍ  2023:

„Mravenčí školka u moudré sovy“

 

Charakteristika a záměry bloku

Cílem bloku je adaptace dětí na prostředí mateřské školy a jednotlivých tříd, zavedení společných pravidel, seznámení s novými kamarády a dospělými, jak pedagogickými, tak správními zaměstnanci. Dalším cílem je vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a zázemí k jeho adaptaci. Důležité je rovněž postupné zvykání dětí na denní režim. U předškoláků nastavení modelu cílené, soustavné a smysluplné práce. Tento blok využívá poznatků, které si děti osvojily o letních prázdninách. Přiblížíme dětem funkci rodiny, kdo patří do širší rodiny. Seznámíme děti se školní zahradou, se zásadami bezpečného chování na zahradě, kde děti získají nové zážitky.

Ferda mravenec je kamarád jak se patří, je chytrý a šikovný, se vším si ví rady a vždycky je ochoten pomoci přátelům i těm, s nimiž se setká poprvé. Jeho největší kamarádka je moudrá sova, ke které si chodí pro rady. Ferda naučí děti pravidla mraveniště, spolupracovat, pomáhat si, přijímat pomoc, komunikovat spolu, táhnout za jeden provaz a utvářet přátelství.

 

Vzdělávací cíle :

 • cítit se plnohodnotným členem skupiny, zvládat sebeobsluhu
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky
 • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému (respektovat kamaráda)
 • uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
 • usnadnit dětem jejich vstup do mateřské školy vhodnou organizací a laskavým přístupem
 • učit se společně si hrát a dodržovat stanovená pravidla
 • podporovat dětská přátelství
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým
 • seznámit děti se světem lidí, kulturou a uměním
 • osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije, seznámit děti s prostředím MŠ
 • učit se dokončit hru a samostatně uklízet hračky
 • přiblížit dětem funkci rodiny

Vzdělávací nabídka:

 • pravidla společného chování
 • činnosti uvádějící dítě do časových a režimových momentů
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
 • společné vytváření pravidel
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
 • volné výtvarné činnosti
 • jednoduché pohybové hry
 • poznávání přírodních zákonů formou vycházek do okolí
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
 • volné hry na zahradě
 • vyprávění vlastních zážitků
 • jednoduché říkanky, básničky
 • komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry
 • poslech čtených i vyprávěných pohádek
 • předškoláci budou pracovat s pracovními listy a časopisem „Zápis je tu a Škola je tu“.
 • grafomotorika – kruhy, motání klubíček, vlnovky

Akce:

7.9. Schůzka rodičů – 16.00 hod.

12.9. Seznamovací odpoledne na zahradě MŠ v 16.00 hod. – dílničky, opékání buřtíků.

19.9. Divadlo v CHD – „Červená Karkulka“

27.9. Sportovní den v ZŠ

28.9. Státní svátek

 

Doporučená literatura : „Mravenečkova dobrodružství“ Stanislava Reschová

 

  TÉMA NA ŘÍJEN  2023:

„ Medvědí a ježečkovy starosti“

 

Charakteristika a záměry bloku

Charakteristika: Hlavním cílem bloku je pozorování náhlých změn v přírodě, spojených s typickými znaky podzimu. Děti se učí všemi smysly pozorovat, čichat, hmatat a ochutnávat podzim, rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny. Seznamuje děti s podzimními pracemi na poli, zahradě a v lese. Pozorujeme změny v přírodě, které podzim přináší, všimneme si jeho krásy a barevnosti. Prakticky využijeme dary podzimu při hrátkách s přírodninami ve školičce i doma s rodinou.

Medvěd a ježeček nám prozradí, které lesní plody mají rádi a co nejraději mlsají. Jak a kde si připravují na zimu své pelíšky a kde je jejich domov. Dozvíme se, která další zvířátka se v lese připravují na zimní spánek a jak se chrání proti chladu (a také jak se chráníme na vycházkách my). Proč někteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajin?  Poradíme mlsajícím medvědům, jak se mají starat o zoubky, aby je nebolely.

 

Vzdělávací cíle :

 • rozvíjet a užívat všechny smysly
 • rozvoj kooperativních dovedností – práce ve skupinách, sbližování dětí
 • rozvoj tvořivosti a fantazie
 • rozvoj slovní zásoby
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje
 • vytvářet základy pro práci s informacemi
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • podporovat verbální i neverbální komunikaci mezi dětmi i ve vztahu s dospělými
 • učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého, být empatický
 • rozvíjet společenský a estetický vkus
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
 • získávat nové poznatky o živé i neživé přírodě

Vzdělávací nabídka:

 • pozorování přírody, vycházky do lesa
 • pohybové a hudebně pohybové hry
 • hry a práce s přírodninami
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • zapojení všech smyslů – rozlišení ovoce a zeleniny podle vůně, vzhledu a hmatu
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
 • přímé pozorování přírodních jevů – odlet ptáků do jižních krajů
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
 • smyslové a psychomotorické hry
 • postupné seznamování s matematickými pojmy (přiměřeně věku dítěte)
 • poznávací činnosti – podzimní příroda
 • poznávání historie krajiny v okolí MŠ
 • ekologicky motivované hravé aktivity
 • vytváření intenzivního vztahu ke konkrétnímu místu nebo stromu
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • využití knížek, obrázků, fotografií
 • práce s literárními texty a obrazovým materiálem
 • hra na Orffovy nástroje – tematicky zaměřené písně
 • modelování
 • dýňování

Akce:

Celý měsíc bude probíhat tvořivá činnost dětí s rodiči – „Hrátky s přírodninami“

17.10. – divadelní představení v CHD v 10.00 hodin – pohádka  „Český Honza“

26.-27. – Podzimní prázdniny v ZŠ

31.10. – Strašidlácký den