program měsíční

  TÉMA NA LEDEN:

O ZAKLETÉ KAPIČCE

 

Charakteristika záměry bloku:

S radostí se v novém roce sejdeme opět ve školičce. Sdílením zážitků z vánočních prázdnin prohloubíme  prosociální vztahy a chování. S vánočními svátky s rozloučíme převyprávěním legendy o Třech králích (vhodné i k dramatizaci). Pobyt venku využijeme i  k pokusům s vodním skupenstvím. Budeme pozorovat, kam se voda  ztrácí a jak jí člověk dokáže v přírodě zadržet.

K zimnímu sportování a otužování využijeme jak zahrádku, tak i okolní přírodu. Připomeneme si jednotlivé zimní sporty a co vše je k nim potřeba, i z hlediska  bezpečnosti.  Při sportování se zaměříme na rozvoj hrubé motoriky, která je nezbytná pro zdravý a bezpečný pobyt v přírodě. Připomeneme si ochranu zdraví a zásady zdravého životního stylu. Otužováním posílíme naši oslabenou imunitu.

S předškoláky se zaměříme na školní přípravu prodlužováním času na soustředěnou práci. Správné držení tužky a nůžek je důležitou součástí úspěšného zvládnutí školní přípravy. Nezapomeneme ani na uvolňovací cviky horních končetin. Zaměříme se na kultivovaný projev, zásady komunikace a vhodné chování k ostatním.

Při společné práci budeme klást důraz na přirozenou radost z tvoření, zcela se vyhneme náznakům soutěživosti a snaze dětí o nezdravé prosazování svojí osobnosti. Naopak zdůrazníme ohleduplné, kamarádské vztahy a respektování osobnosti druhého.

 

Vzdělávací cíle:

 • Vnímat změny v přírodě
 • Navážeme na dosavadní poznatky o ročních období
 • Přiblížíme dětem tradici Tří králů
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
 • Rozvoj jemné motoriky s důrazem na koordinaci ruky a oka
 • Budeme trénovat obratnost, pohotovost a překonávání vlastního strachu
 • Procvičíme rovnováhu i zpevnění těla
 • Rozvineme zrakové vnímání a paměť
 • Rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, mluvního projevu, práce s dechem)
 • Posílení souvislého vyjadřování a slovní zásoby, při popisu obrázků, při pojmenovávání předmětů,  při slovním fotbalu… Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové  a další)
 • Hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat i respektovat druhého
 • Přirozené i zprostředkované pozorování přírodního okolí, sledování rozmanitosti změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajiny a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

Navrhované činnosti:

 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle fantazie, sdělení slyšeného druhým, apod.)
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • Hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat i respektovat druhého
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity)
 • Prohlížení encyklopedií, využití didaktického materiálu a obrázků
 • Poslech, četba, vyprávění
 • Pomocí obrázků – orientace v názvech částí lidského těla
 • Hry s peříčky, šátky …
 • Zařazení tvoření s netradičními materiály a technikami, rozvíjení zručnosti při lepení, stříhání, manipulací s předměty, přebíráním různých materiálů
 • Vycházky do přírody i okolí MŠ
 • Trénink poskoků, seskoků, výskoků
 • Zařazení her na zrakové vnímaní a paměť
 • Procvičení paměti při učení nových písní a básní se zimní tematikou, využití rytmizace, hry na tělo…  

Akce:

4.1. – projektový den pro předškolní děti na Hrušovanském nám. – ,,Hravý konstruktér“

6.1.  – Divadlo Harmonika  ,,O 7 trpaslících ‘‘– Chaberský dvůr

18.1. – projektový den pro předškolní děti na Hrušovanském nám. – ,,Bádání a experimentování“

19.1 – Karneval ve školce

30.1. projektový den pro předškolní děti na Bíleneckém nám. – ,,Hravý konstruktér“

TÉMA NA PROSINEC:

S KAPIČKOU KARLIČKOU ZA KAPŘÍKEM

 

Charakteristika a záměry bloku:

Dny se nám krátí a předvánoční čas je zase tu. Čekání na Vánoce nám uteče jako voda. Neboť prosinec zahájíme veselým čertíkováním a přivítáním Mikuláše a anděla. Pravidelně budeme zapalovat adventní svíčky a vyprávět si o zvycích a tradicích, které advent i vánoční svátky doprovázejí. Jedním ze symbolů Vánoc je i kapr. A tak se při procházkách můžeme vydat třeba do Chaberské rybárny kapříky pozdravit. Kapička Karlička se nám promění ve sněhovou vločku. A tak se téma letošního vystoupení pro rodiče ponese také v duchu sněhu a sněhových vloček. Moc se těšíme a již teď vše pilně připravujeme a tanečky, písničky a básničky trénujeme.

 

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky při nácviku pohybové hry či choreografii k písni, koordinace pohybu, dýchání, ovládání pohybového aparátu
 • Rozvíjet jemnou motoriku – koordinace ruky a oka
 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • I nadále pozorovat přírodu, proč jsou dlouhé noci a krátké dny
 • Navození pohodové sváteční atmosféry
 • Rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Podporovat rozvoj vnímání a reprodukce rytmu
 • Vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • Rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Vytvářet povědomí o kulturním prostředí, – jak to chodí v rodinách, každý má jiné tradice, jak to bylo kdysi dávno

 

Vzdělávací nabídka:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • Při procházkách pozorování přírodních, kulturních objektů v okolí školky, rozhovory
 • Nácvik nových básní, písní a tanečků na vánoční vystoupení – přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • Práce s barvami, keramickou hlínou, nůžkami, lepidlem při tvorbě dárečků, přáníček, výzdobě školky
 • Využívat rytmické hry „ na tělo“, cinkání, ozvučná dřívka, triangl, rolničky
 • Četba, poslech příběhů, pohádek s prosociální tématikou, rozhovor s dětmi o tom co slyšely, umět vyjádřit se vyjádřit (vyjádřit své emoce)
 • Prohlížení obrázků, knih – seznámení s tradicemi oslav Vánoc – činnosti zaměřené k vytváření (chápání pojmů) a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrázkovým materiálem apod.)
 • Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
 • Receptivní, slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti
 • Rozhovory o zvycích v rodinách
 • Tématicky zařazovat uvolňovací cviky na celé paže, zápěstí, prstové cvičení
 • Přípravy a realizace slavností v rámci zvyků a tradic

 

 

Akce:

5.12.     „Čertíkování“  – možná přijde i Mikuláš  – dopoledne

9.12.      Vánoční setkání – vystoupení pro rodiče – 16:00  Knorův statek

13.12.    Vánoční příběh – divadlo –  10:00 Chd.

14.12.    Sváteční dopoledne na třídách

23.12.   Přerušení provozu

TÉMA NA LISTOPAD

„Mráček už má plné bříško“

 

Copak to asi znamená, že mráček už má plné bříško? Nejen o tom si budeme v listopadu s dětmi povídat. Kapička nám pravděpodobně ukáže další podoby svého skupenství. Snad těch mhlavých a deštivých dnů bude co nejméně. Abychom si mohli o počasí i přírodě nejen povídat ale také jí pozorovat při procházkách a pobytu venku. Nezapomeneme se vhodně oblékat a dbát na to co je důležité, abychom se udrželi v těchto sychravých dnech fit. Snad nám počasí bude přát i 11. 11. a my se třeba budeme moci na vlastní kůži seznámit s další formou skupenství vody a to se sněhovými vločkami, které by mohli začít padat i s příchodem svatého Martina. Ten nás již tradičně bude doprovázet na lampiónovém průvodu. My na oplátku Martina přivítáme tradiční básní a písní. Copak asi Martinův kůň, není mu venku zima? A co ostatní zvířata, jak ty to dělají v zimě? Povyprávíme si o tom, jak se zvířata připravují na zimu a také, že některé zimu raději prospí. My ale určitě spát nebudeme. My už si budeme užívat předvánoční čas, vyzdobíme školku, zapálíme první adventní svíčku a budeme chystat překvapení pro rodiče na vánoční vystoupení.

 

Vzdělávací cíle:

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Procvičovat rovnováhu i zpevnění těla
 • Zvládat různé způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat překážky, pohybovat se ve dvojicích či ve skupině)
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 • Zvládat jemnou motoriku, správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami
 • Seznámení s místem a prostředím ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Seznamování s různým skupenstvím vody, přibližování koloběhu vody
 • Umět poznat pojmenovat některá lesní zvířata a ptáky
 • Znát základní potřeby zvířat před nadcházející zimou, která zvířata se ukládají ke spánku, proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin
 • Při společných činnostech budeme prohlubovat kladné vztahy ke kamarádům
 • Seznámíme se s novými výtvarnými technikami
 • Seznamování se světem kultury, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • Pěstovat poslech s porozuměním vyprávění jednoduchého děje podle obrázků
 • Seznámit se s pojmy tradice, zvyky, pranostiky a začít se připravovat na období adventu
 • Přiblížit dětem svátek Sv. Martina – vytvoření povědomí o morálních hodnotách

 

Vzdělávací nabídka:

 

 • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem využívání encyklopedií a dalších medií
 • CD zvuky zvířat
 • Pexesa a pexetria se zvířaty
 • Při pobytu na zahradě i vycházkách v okolí školky pozorovat změny v přírodě (skupenství vody – déšť, mlha, sníh)
 • Pomocí obrázků a didaktických her se pokusit orientovat v následnosti časových úseků
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze), běh, skoky, poskoky, lezení
 • Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • Zapojování cviků na uvolňování ruky
 • Čtení, poslech, vyprávění – postupně prodlužovat dobu soustředění
 • Artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry
 • Jemnou motoriku budeme rozvíjet například při pečení, mazání podkoviček, modelování zvířátek, trhání, třídění apod.
 • Grafomotoriku rozvíjet postupně dle pracovních sešitů a v pracovních listech v propojení s probíraným tématem
 • Zařazovat hry na zrakové vnímání a paměť – hledej ztracené zvířátko, zapamatuj si zvířátka, které zmizelo, které přibylo?
 • Upevňovat sluchové vnímání první hlásky ve slově- předškolní děti
 • Poslech čtených či vyprávěných příběhů – seznámení s legendou o sv. Martinovi
 • Příprava a realizace zábav a slavností v rámci zvyků a tradic – příprava na lampiónový průvod, vánoční vystoupení pro rodiče

Akce:

2.11.   Strašidlácké dopoledne

9.11.   Dopolední program pro předškoláky – Voda pro život – Čimískova zahrada – 10:00

10.11. Divadlo – Co malí medvědi o podzimu nevědí  – 9:20

11.11. Lampiónový průvod – 17:00

22.11. Focení s vánoční tématikou

30.11. Sférické kino – Mořská laguna

  TÉMA NA ZÁŘÍ  2022 

   „ O cestě vodní kapičky Karličky “ 

 

Charakteristika a záměry bloku 

 
V měsíci září  nás přivítá vodní kapička jménem Karlička, která nám postupně 
celý školní rok bude vyprávět o koloběhu vody na naší planetě. Nejdůležitější 
ovšem bude, že novým dětem pomůže s prvním odloučením od svých blízkých. 
Seznámí děti s prostředím školky, s kamarády ve třídě i s dospělými. Společně 
zavzpomínáme na prožitky z prázdnin. Naučíme se pomáhat si navzájem a být k 
sobě ohleduplní. Využijeme každou volnou chvilku ke zdravému pobytu venku. 
 

Vzdělávací cíle: 

 • Seznámení se se školními zahradami a jejich bezprostředního okolí
 • Získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům
 • Dodržovat dohodnutá pravidla
 • Adaptovat se po prázdninách v prostředí MŠ
 • Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve školce, v práci)
 • Vnímat změny v přírodě
 • Zvykat si na pravidelné ranní cvičení
 • Zapamatovat si svou značku
 • Užít si ranní komunitní kruh s ostatními dětmi a s paní učitelkou
 • Seznámit se s celoročním programem
 • Zaměříme se na hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku
 • Pravidelně zařazovat pohybové aktivity ve třídě nebo venku
 • Příjemně prožít spolu s kamarády první společnou akci (Buřtíkování) 
 
 

Vzdělávací nabídka : 

 • Rozhovory o prožitcích z letních prázdnin
 • Vybarvování omalovánky své značky
 • Prakticky se seznámit s prostory školky
 • Výtvarné zpracování letních prožitků dětí
 • Naučíme se nové básně a písně na téma vody
 • Postupně se budeme učit sebeobsluhy v jídelně
 • Budeme rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi i přírodními materiály
 • Pravidelné ranní protahování celého těla
 • Předškoláci budou pracovat s pracovními listy a s časopisem KuliFerda
 • Grafomotorika – vlnky, kruhy, jak to můžeme pozorovat na vodě  
 

Akce :  

6.9. Schůzka rodičů v MŠ Bílenecké nám. – 16.00 hod. 
22.9. Buřtíkování na školní zahradě Bílenecké nám. – 16.00 hod.

Téma na ŘÍJEN 2022

„Co spadlo do kaluže“

 

Charakteristika a záměry bloku

S kapičkou Karličkou budeme poznávat krásy podzimní přírody a rozvíjet estetické vnímání přírody.  Vnímat změny probíhající v přírodě a aktivně o těchto změnách komunikovat. Záměrem kapičky bude vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí chránit a zlepšovat, ale i ničit. Děti si budou všímat různých druhů ovoce a zeleniny a také se vydáme hledat plody podzimu, jako oříšky, kaštany, žaludy apod. Z přírodních materiálů, které nám toto období nabízí, budeme společně tvořit. Do této aktivity přizveme i rodiče. Zopakujeme si zásady chování v dopravních situacích jako chodci, ale také při cestování veřejnou dopravou či při výletech mimo naší školku. V každodenních činnostech budeme posilovat roli předškoláků.

 

Vzdělávací cíle:

 • všímat si změn v přírodě, střídání ročních období, nástup měsíce října
 • prakticky se seznámit s různými druhy podzimních plodin
 • posilovat radost z tvořivé práce i formou společného tvoření rodičů s dětmi
 • při činnostech používat všechny smysly a rozvíjet je
 • využít co nejvíce pěkných podzimních dnů k pobytu a pohybu venku na čerstvém vzduchu
 • naučit se zpaměti krátké texty básní
 • neustále opakovat zásady bezpečného chování v budově školky i mimo školku
 • učit se sladit pohyb s hudbou a rytmem – snažit se vyjádření hudby pohybem
 • průběžná diagnostika dětí pro první pololetí
 • učit se připravit si a následně po sobě uklízet pomůcky po tvořivé práci
 • lokomoční pohybové činnosti a pohybové hry v MŠ i na školní zahradě
 • průběžně zdokonalovat samostatnost a sebeobslužné návyky dětí
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky

 

Vzdělávací nabídka činností :

 • vycházky do okolí MŠ, pozorování změn v přírodě – sběr kaštanů, ořechů, žaludů
 • hry a     manipulace s nimi, třídění, počítání, přiřazování (matematické a hmatové představy)
 •  pozorování vodních ploch v okolí, návštěva místní studánky a potůčku
 • poznávání ovoce a zeleniny formou didaktických obrázků, různých knížek, rozhovorů a hádanek
 • muchlání, stříhání, skládání papíru
 • výtvarné vyjádření prožitků – malba, kresba, modelování, lepení, tvoření z přírodnin
 • hry pro rozvoj řečové kázně
 • podporovat u dětí rozvoj sebedůvěry, ocenit výsledky
 • pravidelné zařazování tělovýchovných chvilek, protahování i relaxace
 • učit děti přiměřeně reagovat na nové situace, prohlubovat jejich sociální dovednosti apod.
 • poslech pohádek obohacující citový život dítěte
 • podporovat spontánní hru dětí
 • radostně prožít společnou práci, dodržovat bezpečnostní pravidla
 • průběžná realizace výstavky společných prací rodičů a dětí v prostorách MŠ, na závěr měsíce společná prohlídka a ohodnocení všech zúčastněných
 • práce předškoláků s časopisem KuliFerda a pracovními listy zaměřenými na grafomotoriku

 

Akce :

Celý měsíc bude probíhat tvořivá činnost dětí s rodiči – „Hrátky s přírodninami

5.10.  kouzelnické představení v divadle kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy

18.10.  divadelní představení v CHD v 10.00 hodin „ Písničky a říkadla z lesního paloučku “

28.10. Státní svátek

  TÉMA NA ZÁŘÍ  2022 

   „ O cestě vodní kapičky Karličky “ 

 

Charakteristika a záměry bloku 

 
V měsíci září  nás přivítá vodní kapička jménem Karlička, která nám postupně 
celý školní rok bude vyprávět o koloběhu vody na naší planetě. Nejdůležitější 
ovšem bude, že novým dětem pomůže s prvním odloučením od svých blízkých. 
Seznámí děti s prostředím školky, s kamarády ve třídě i s dospělými. Společně 
zavzpomínáme na prožitky z prázdnin. Naučíme se pomáhat si navzájem a být k 
sobě ohleduplní. Využijeme každou volnou chvilku ke zdravému pobytu venku. 
 

Vzdělávací cíle: 

 • Seznámení se se školními zahradami a jejich bezprostředního okolí
 • Získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům
 • Dodržovat dohodnutá pravidla
 • Adaptovat se po prázdninách v prostředí MŠ
 • Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve školce, v práci)
 • Vnímat změny v přírodě
 • Zvykat si na pravidelné ranní cvičení
 • Zapamatovat si svou značku
 • Užít si ranní komunitní kruh s ostatními dětmi a s paní učitelkou
 • Seznámit se s celoročním programem
 • Zaměříme se na hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku
 • Pravidelně zařazovat pohybové aktivity ve třídě nebo venku
 • Příjemně prožít spolu s kamarády první společnou akci (Buřtíkování) 
 
 

Vzdělávací nabídka : 

 • Rozhovory o prožitcích z letních prázdnin
 • Vybarvování omalovánky své značky
 • Prakticky se seznámit s prostory školky
 • Výtvarné zpracování letních prožitků dětí
 • Naučíme se nové básně a písně na téma vody
 • Postupně se budeme učit sebeobsluhy v jídelně
 • Budeme rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi i přírodními materiály
 • Pravidelné ranní protahování celého těla
 • Předškoláci budou pracovat s pracovními listy a s časopisem KuliFerda
 • Grafomotorika – vlnky, kruhy, jak to můžeme pozorovat na vodě  
 

Akce :  

6.9. Schůzka rodičů v MŠ Bílenecké nám. – 16.00 hod. 
22.9. Buřtíkování na školní zahradě Bílenecké nám. – 16.00 hod.