POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

1. Název

MŠ Bílenecké nám., příspěvková organizace

Adresa: Bílenecké nám.33/1, Praha 8 – Dolní Chabry

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem MŠ Bílenecké nám., příspěvková organizace je Městská část Praha-Dolní Chabry,
zřizovací listina byla vydána škole usnesením Zastupitelstva Městská část Praha-Dolní Chabry č. 26/12/2002 ze dne 23. 4. 2002
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělání občanů obce.

Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitelky školy jsou uloženy v ředitelně mateřské školy a jsou k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

3. Organizační struktura

 • ředitelka – Lenka Hromadníková
 • zástupce ředitelky – Dana Mitošinková
 • učitelky – vedoucí učitelka na detašovaném pracovišti – Pavla Vítková,
 • dále  Blanka Jiříková, Pavla Kurková, Petra Marková
 • školní asistentka – Iveta Šmídová Holubová
 • na zajišťování překryvů – Monika Šefrnová

4. Součásti školy

Mateřská škola IZO 107 503 107

místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

1. Bílenecké náměstí 1/33

2. Hrušovanské náměstí 5/253

Školní jídelna IZO 108 000 818

Školní jídelna – výdejna IZO 181 028 361

 

5. Kontaktní spojení

MŠ Bílenecké nám., příspěvková organizace

Bílenecké náměstí 33

184 00 Praha-Dolní Chabry

tel. Bílenecké nám.: +420 284 680 836, 733 667 131

email: msbilenecke@msbilenecke.cz

tel. Hrušovanské nám.: 60 1359 601

6. Případné platby lze poukázat

 • ČSOB, č. účtu 181292777/0300

7. IČ

 • 70986819

8. DIČ

 • CZ 70986819

9. Hlavní dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program
 • Školní řád

10. Rozpočet

rozpočty, střednědobé výhledy a návrhy – odkaz

 

11. Žádosti o informace

 • Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

a) žádost se podává ústně nebo  písemně

b) není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel považuje za nedostatečnou, je třeba podat žádost písemně

c) žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (škola)

d) z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo je činí, nejsou-li v žádosti tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a odkládá se

e) vedení školy posoudí obsah žádosti a poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – v případě, že není zřejmé, jaká informace je požadována, vyzve do sedmi dnů od podání žadatele k upřesnění- v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost oznámí do 3 dnů žadateli

f) pokud nebude možno žadateli vyhovět, bude o této skutečnosti vydáno rozhodnutí podle §15 zákona 106/1999 Sb., proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 14 dnů prostřednictvím školy k příslušnému nadřízenému orgánu (§16), informace jsou poskytovány za úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádostí dle sazebníku.

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 2,00
2. Tisk A4 černobílé 3,00
A4 barevné 10,00
3. Kopírování na magnetické nosiče Disketa 3,5“ 20,00
CD 50,00
4. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů Bezplatně

13. Příjem stížností a dalších podání

 • Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách
 • Elektronicky prostřednictvím datové schránky

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnosti proti postupu ředitele školy nebo školského zařízení při jeho rozhodování ve věcech stanovených v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a v § 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. budou vyřizovány podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

Pracovníci oprávněni přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Pracovníci oprávněni přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení v souladu s § 175 zákona č.500/2004 Sb.:

1. Lenka Hromadníková – ředitelka školy

V případě její nepřítomnosti

2. Statutární zástupkyně Dana Mitošinková

14. Opravné prostředky

 • Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

15. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

16. Nejdůležitější používané předpisy

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy po telefonické domluvě.

Sdělení č. 104/1991 FMZV o Úmluvě o právech dítěte

Zákonč. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání Školský zákon

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č.  64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

– všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.