Vážení rodiče, podpora na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti pokračuje i pro školní rok 2023/2024. Podmínky jsou stejné jako v loni – tak jak je uvedeno níže.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti – viz pomocprazanum.praha.eu.

Dětem Mateřské školy Bílenecké nám., Praha – Dolní Chabry, které mají trvalé bydliště v Praze a splňují některé z daných kritérií, může škola na základě písemné žádosti zákonného zástupce zcela odpustit úhradu stravného a školného.  Dále může MŠ také přispět z prostředků Fondu solidarity na úhradu například školy v přírodě, školního výletu, zájmové činnosti apod.

Přispívat nelze zpětně a odpuštění úhrad je možné vždy až od 1. dne následujícího měsíce po podání žádosti.

Schváleny budou jen žádosti na předepsaných formulářích splňující všechny náležitosti a doručené včas do kanceláře školy nebo prostřednictvím datové schránky. Skutečnosti uváděné v žádosti žadatelé nedokládají žádným potvrzením, ale stvrzují je čestným prohlášením a vlastnoručním podpisem. 

V příloze najdete směrnici, ve které jsou uvedeny veškeré informace k podávání žádosti, a předepsané formuláře.

S pozdravem
L. Hromadníková