Právní forma školy

Naše škola byla v roce 2003 zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Jejím  zřizovatelem je Městská část – Dolní Chabry. Statutárním zástupcem ředitelka školy Lenka Hromadníková.

Materiální a technické podmínky školy

Naše mateřská škola je zařízením ve staré budově, která byla průběžně rekonstruována. Po havárii vody v červenci 2010, kdy byla vytopena převážná část prostor, musela být  rekonstruovaná opět a celkově na ráz. Vzhledem k tomu, že kapacita školy nepostačovala počtu ucházejících se dětí o umístění v naší škole, byla zde provedena nástavba a od září  roku 2004 zde bylo otevřeno druhé oddělení. Toto rozšíření nestačilo, a tak byla při naší škole zřízena lll. třída na detašovaném pracovišti na Hrušovanském náměstí pro další děti. Celkový počet dětí naší školy je nyní 72.

V domovské škole je pro I. třídu k dispozici herna a ložnice v prvním patře. II. třída je umístěna v podkrovních prostorech.

Jídelna slouží pro obě oddělení, je sice dostatečně prostorná, ale vzhledem k tomu, že je v přízemí a třídy v patrech, jsou přechody po schodišti do tříd s malými dětmi  náročné.

Každá třída má svou šatnu a hygienické příslušenství.

Snažíme se v prostorách školy vytvářet vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí. Kvalita věcného prostředí je cílevědomá, respektuje aktuální události, roční období, přání dětí. Tvorba podnětného a inspirujícího prostředí umožňuje dětem seberealizaci pod vedením učitelky.

Dle finančních prostředků obměňujeme interiér prostor MŠ. Prostory druhé třídy byly celkově nově zařízeny, jak co se týče interiéru, tak učebními pomůckami. V herně první třídy byla položena nová podlahová krytina a také byla vybavena novým nábytkem. V roce 2013 byla rekonstruována umývárna a WC pro p I. třídu a byly stavebně propojeny prostory učeben tak, aby vznikl větší prostor pro činnosti dětí. Pro klid při pobytu na lehátku, slouží zatahovací dveře.  Volné prostory tříd jsou rozčleněny buď stavebně či nábytkem a paravany. Jsou zde tak vytvořeny intimnější koutky na hraní. Ve třídách je dostatek hraček, didaktického a výtvarného materiálu pro hry a činnosti dětí. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby s nimi mohly samostatně manipulovat. V přízemí je jídelna pro obě třídy, ve které byla celkově obnovena podlahová krytina. Během prázdnin byly celkově zrekonstruovány prostory kuchyně, které svým vybavením již nevyhovovaly ani provozu, ani hygienickým podmínkám.

Dětský nábytek a hygienické zařízení jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.

Na výzdobě interiéru tříd, šaten, chodeb se podílejí děti svými výtvarnými pracemi, které jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

U budovy je malá zahrada, která je využívána jen při odpoledních činnostech, kdy je již v MŠ málo dětí.  Na tuto zahrádku byl zasazen listnatý strom, který poskytuje přirozený stín. Jinak máme velkou zahradu přes silnici, kde je dostatek prostoru pro volné hry a aktivity dětí při pobytu venku. Školní zahrada je nově vybavena  bezpečným zařízením  a hracími prvky vhodnými pro dětské hry.  Keře podél celého plotu tvoří přírodní živý plot a je přirozenou ochranou od komunikace. Obě zahrady byly rekultivovány. Byly zde vysekány staré a nevhodné keře jalovců a nahrazeny novou zelení.  Prostředí obou školních  zahrad působí velmi příjemně.

Schodiště do pater bylo upraveno, aby bylo bezpečné pro chůzi dětí. Studená a nevhodná dlažba s ostrými hranami byla nahrazena barevným linoleem s gumovým ukončením. Aby chodba mezi třídami v prvním patře byla útulnější a teplejší, byl zde položen koberec.

Jinak všechny prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy, dle platných předpisů. Budova je v uspokojivém technickém stavu. Problém  s nedostačujícími parkovacími místy již naše obec vyřešila vybudováním parkoviště přímo na Bíleneckém náměstí.

Na detašovaném pracovišti v krásných prostorách Chaberského dvora bylo vybudováno  zázemí pro lll. třídu. Herna, sociální zařízení, kuchyňka a malá šatna pro personál se nachází v podkrovních prostorách  prvního patra. Šatna dětí je v přízemí budovy. Veškeré prostory byly vhodně a vkusně vybaveny jak nábytkem, tak  doplňky příjemné pro pobyt dětí i personálu. Přímo u budovy byla vybudována malá zahrada pro hry dětí, kde se nachází několik herních prvků a dostatek prostoru pro volný pohyb dětí. Zahrada je vybavena herními prvky a opatřena bezpečnostními ochranami sloupů, které ční v prostorách zahrady. Jelikož zde nebylo možné udržet trávník, byl zde položen umělý povrch, který má platný certifikát o vhodnosti použití pro dětská hřiště. Děti tak mohou využívat zahradu celý rok.

Sociální prostředí školy

Kapacita školy

–          je schválena hygieniky a zřizovatelem školy na počet 72 dětí

–          děti jsou rozděleny do tří oddělení.

–          všechny třídy jsou věkově smíšené

Věkově smíšené třídy považujeme pro zdravý sociální rozvoj dětí jako velice vhodné prostředí. Poskytuje přirozený prostor pro kooperativní učení.

Naše mateřská škola vytváří bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v ní.

Toto prostředí zahrnuje děje mezi lidmi v ní, procesy, vztahy, duševní stavy jednotlivců, jejich chápání hodnot, ale také vztahy s lidmi v okolí školy. Odráží společenské poměry. Kvalita tohoto prostředí zpětně ovlivňuje sociální klima školy.

Řízení mateřské školy

–          naše škola praktikuje a rozvíjí styl řízení, který je založen na participaci a kooperaci všech zúčastněných

–          všichni zaměstnanci mají jasně vymezené povinnosti i pravomoci

–          ředitelka se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance,

–          podporuje a motivuje všechny zaměstnance na rozhodování o zásadních otázkách třídního programu

–          ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje vzájemnou spolupráci

–          chceme, aby celý kolektiv pracoval jako jeden tým – vyzýváme ke spolupráci také rodiče

–          naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, základní školou, TJ, přírodovědným kroužkem ochránců přírody  a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí – logopedem a psychologem

Charakteristika našeho programu

Při sestavování programu  vycházíme z nejpřirozenějších činností, které jsou charakteristické pro předškolní věk, z hlavních cílů předškolního vzdělávání a též s přihlédnutím na polohu naší školy (obce) blíže k přírodě.

Dítě jako individualita s vlastními potřebami, možnostmi a právy je východiskem našich pedagogických snah a postojů. Jde nám důsledně o individuální přístup ke každému dítěti, poskytnout širokou nabídku činností podle jejich zájmu, schopností a dovedností, vytvoření tvořivého a sympatizujícího vedení dětí, prostředí a cíleného působení. Jde nám o vytváření vhodných podmínek pro komunikaci všech lidí, které naše škola sdružuje, aby přispívala k vytváření atmosféry pohody, klidu a jednotného působení. Při práci s dětmi považujeme za důležité:  odbornost pedagogů, ohleduplnost, vlídnost, odpovědnost, tvořivost, spokojenost, přátelství a partnerství, tolerance, obětavost, takt.

V naší výchovně vzdělávací práci a doplňkových aktivitách  preferujeme převážně estetickou výchovu a to ponejvíc výtvarné činnosti z důvodu velkého významu pro všestranný harmonický vývoj dítěte. Estetické činnosti  citlivě zařazujeme do komplexu všech aktivit dítěte, abychom tak přispěli k utváření žádoucích kompetencí dítěte, rozvoji volních vlastností, komunikačních dovedností a k posunu v kvalitě soc. vztahů. Naší snahou je, aby estetický výchovný proces měl komplexní povahu a byl spjat se všemi činnostmi. Hlavním naším cílem je vychovávat dítě v tvořivého člověka, schopného samostatného úsudku a projevu, orientujícího se na skutečné hodnoty. Estetické činnosti  využíváme  též k prohloubení spolupráce s rodiči, jejich zapojení do činností MŠ. Dále se ve vzdělávání aktivně zabýváme enviromentální výchovou.

V našem programu  respektujeme pojetí dítěte:

–          dítě má právo být samo sebou

–          dítě je jedinečná osobnost, má stejná práva na chyby a omyly jako dospělí

–          dítě má právo na seberealizaci

–          odlišovat se od jiných

–          být společensky akceptováno

–          pro dítě je důležitý pocit důvěry, jistoty a bezpečí

–          při všech činnostech je důležitá tvořivost

–          důležitější než výsledek učení a množství poznatků je pro dítě proces prožitkového učení při hře a ostatních činnostech

 

Snažíme se nadále  zachovat ve škole atmosféru rodinného prostředí, kterou u nás většina rodičů v minulých letech velmi kladně hodnotila.

Vzhledem k tomu, že ležíme na okraji Prahy, kde je příroda ještě součástí obce, máme velkou možnost využívat toho ve výchově k ochraně přírody, učit se být její součástí a všímat si krás kolem sebe, což přímo vybízí vést naše vzdělávání v souladu s environmentální výchovou.

Podmínky pro vzdělávání

Organizace

–          adaptace probíhá dle individuálních potřeb dětí

–          denní řád je flexibilní, reaguje na aktuální změny a potřeby dětí, je pevně stanovena doba oběda a svačin

–          je respektována individuální potřeba spací aktivity a odpočinku, děti nejsou nuceny ke spánku (nabízen náhradní klidný program)

–          příchody, odchody z MŠ jsou dány denním režimem s možností uspokojení individuálních potřeb rodičů (po dohodě s pedagogem)

–          děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, je vždy přihlíženo na kvalitu ovzduší a povětrnostní podmínky

–          děti mají dostatek volného pohybu jak venku, tak v interiéru školy,

–          do denního programu jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové chvilky, pohyb.hry, příležitostně relaxační cvičení

–          dbáme na rozvíjení koordinace hrubé i jemné motoriky, zpřesňování senzomotorické koordinace  (grafomotorika)

–          poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený

–          volné, spontánní hře je ponechán optimální prostor, čas a prostředky, které vychází z přirozených potřeb a zájmů dítěte

–          respektujeme individuální potřeby dětí (všichni zaměstnanci)

–          na děti jsou kladeny přiměřené nároky, je dán dostatečný prostor pro relaxování

–          je dbáno na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí

–          vytváření a upevňování hygienických, kulturních a pracovních návyků

–          rozvíjení sebeobslužných návyků při činnostech (na toaletě, při oblékání, obouvání, česání, čištění nosu, zubů, při stolování)

–          jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti (různě velké skupiny

Psychosociální podmínky

–          jde nám o vytvoření prostředí, kde se děti i dospělí cítí spokojeně, jistě a bezpečně

–           děti mají dostatečný prostor k uplatnění vlastní aktivity, prostor k projevování a spolurozhodování

–          všechny děti mají stejná práva

–          osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí vyplývajících z dohodnutých norem (pravidla), které jsou v třídách stanoveny

–          děti se podílejí na společných pravidlech chování ve skupině, jde nám o vytváření kolektivu kamarádů

–          pozitivním hodnocením budeme podporovat nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si

–          dbáme na podporu zdravého sebevědomí, přiměřeného sebe prosazování, omezení tendencí děti řídit

–          vzájemná tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu

–          přirozené a klidné přechody mezi činnostmi

–          všechny pí učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosocionálním směrem (prevence šikany a jiných patologických jevů u dětí).

Spolupráce s rodinou

Naše mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, posiluje funkci rodiny a pomáhá rodičům v péči o dítě. Naším záměrem je získání důvěry rodičů v naše výchovně vzdělávací působení. Abychom tohoto záměru dosáhli, měla by učitelka ve vztahu k rodičům být otevřená, upřímná, tolerantní, ohleduplná emocionálně vyrovnaná, ochotná přizpůsobit se kompromisním řešením z hlediska společného zájmu dětí. Učitelka nezasahuje do soukromí rodiny, toto soukromí chrání a zachovává diskrétnost. Je potřeba, aby se vyvarovala poskytování nevyžádaných rad. Při jednání s rodiči by uč.měla využít odborné erudice. Učitelka se snaží porozumět rodině a také jí v míře možností vyhovět.

Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, rodiče si určí jednoho zástupce , kterého ředitelka školy informuje o výchovně vzdělávací práci a dalších aktivitách školy.

Třídní schůzky, které vede ředitelka školy, jsou organizovány jak společně pro všechny třídy, nebo dle potřeby pro jednotlivé pracoviště.

O dění v naší škole, o připravovaných akcích a pod. jsou rodiče vždy seznamováni na nástěnkách každé třídy a webových stránkách školy.

MŠ je plně otevřena pro rodiče, které se mohou zapojovat do všech činností dětí.

O formách spolupráce s rodinou rozhodují uč. samostatně, podle podmínek třídy.

Vzhledem k tomu, že nám jde o vytvoření jednotného působení rodiny a školy, chceme rodiče pro naší práci získat pochopením, k čemuž nám přispívají akce pořádané buď společně s rodiči nebo pro rodiče. Tyto aktivity jako jsou

– seznamovací posezení na školní zahradě,

– podzimní hrátky s přírodninami,

– oslava Sv. Martina lampiónovým průvodem,

– vánoční besídka,

– masopustní výroba masek a průvod,

– jarní brigáda,

– upalování Baby Zimice a loučení s předškolními dětmi se stali již tradicemi v našem školkovém životě.

 

Spolupráce s ostatními institucemi

Prvořadá je spolupráce se zřizovatelem. Povinností ředitelky je zodpovědné plnění povinností vůči zřizovateli. Zřizovatel je seznamován s připravovanými akcemi a s organizací provozu během školního roku.

Naše škola i nadále spolupracuje se ZŠ Spořická a TJ při této škole. Jde nám především o usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Aby se toto mohlo uskutečnit, snažíme se naše děti již v průběhu docházky do MŠ seznámit s prostředím základní školy. Zúčastňujme se nabídnutých společných akcí jako jsou Sportovní den, Mikulášská nadílka, karneval, oslava MDD a návštěva předškoláků v I.třídě ZŠ.

Podle návrhů obce se budeme zúčastňovat jimi uspořádaných akcí  (výstavy dět.prací, masopust, Svatojánská slavnost).