Vážení rodiče,

 zde uvádíme několik nejdůležitějších informací k provozu našich mateřských škol.. Další důležité informace budou podle potřeby publikovány, sledujte proto pravidelně naše webové stránky

1)  Adaptace dětí

Děti věkově dospěly k nástupu do MŠ. Každé dítě k nám přichází z jiného prostředí, jinak vývojově vybavené a hlavně, každé dítě očekává od školky něco jiného, nebo si ani nedovede představit, co může ve školce očekávat. Děti jsou teď na začátku školního roku plny obav, nejistoty, otázek a někteří i strachu. Tyto pocity však většina neumí vyslovit. Naší snahou je nepříjemné pocity u dětí co nejdříve omezit, a proto podle potřeb jednotlivých dětí přistupujeme k různé délce a způsobu adaptace. Každé dítě potřebuje jiný čas na přizpůsobení se kolektivu a organizaci v MŠ. Adaptační doba je časový prostor, kdy se dítě vyrovnává s faktem, že musí být sám od nejbližších, v novém prostředí a s novými učitelkami. Je toho nyní na děti  opravdu hodně a pro dobrý vývoj dítěte, aby si ve školce mohlo bezstarostně hrát, něčemu se učit a navazovat kamarádské vztahy s ostatními je potřeba, aby se nejprve začalo cítit spokojeně, bezpečně a získalo jistotu. Aby s důvěrou oslovovalo zaměstnance školy a umělo vyjádřit své potřeby. K tomu potřebuje každé dítě jiný čas, který je nutné mu dopřát. První cíl je v pohodě zvládnout dopolední program v MŠ a pak ještě nastává druhý zlom, kdy děti mají začít spinkat v jiné než svojí postýlce. Je tedy zapotřebí citlivě vnímat a vyslechnout, co vaše děti prožívají, jak se cítí a podle toho přizpůsobovat adaptační dobu. Také je zapotřebí, aby se děti vyrovnaly s faktem, že nejsou jen sami středem pozornosti, že ve třídě je hodně dětí a jen jedna paní učitelka, která se může sebevíc snažit, ale nikdy momentálně nemůže vyhovět všem potřebám, všech dětí najednou.          

2) Podávání informací

–  škola rodičům

Většinu informací předávají rodičům paní učitelky na třídách. Dále jsou vypsány na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, nebo na dveřích tříd.

 Informace budeme také vypisovat na webových stránkách naší školy.  Zde jsou zveřejněny stálé informace, novinky, informace ohledně školní jídelny a jídelníčky, fotogalerie (ke které se dostanete zadáním hesla, které vám sdělí učitelky na třídách), školní vzdělávací program a  tématicky zaměřený program na celý rok, vypracovaný na jednotlivé měsíce, konkrétní naplňování programu p.uč. vyvěšují na nástěnkách.

V přízemí v šatně ,,Soviček“ a v šatně u ,,Motýlků“  je nástěnka pro informace naší školní jídelny. Zde máte vyvěšen režim školní jídelny, výše plateb za stravné a aktuální jídelníček.

Nástěnka v šatně Soviček nalevo od vchodových dveří patří informacím, které by mohli zajímat a pomoci rodičům při výchově svých dětí.

Dále je zde nástěnka Klubu rodičů, kam je možné vyvěšovat různé nabídky a akce mimo školní aktivity, po konzultaci s ředitelkou školy.

Jinak mají všechny třídy své nástěnky v šatnách, kde jsou vyvěšeny jak stálé informace, tak novinky, které prosím sledujte.

– informace, které podávají rodiče škole

Rodiče jsou povinni informovat školu o změnách, které jsou pro školu důležitými informacemi – změny zdravotní pojišťovny, telefonní čísla rodičů, nové emailové adresy,  změny v dohodách o vyzvedávání dětí, změny zdravotního stavu (alergie apod.)

Prosíme všechny informace předávat písemně  učitelkám na třídách, nebo  ředitelce školy.   

3) Stravné:

Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování podle § 5 odst. 2, přílohy č.2 ,,Výživové normy pro školní stravování“ jsou od 1.9. 2020 stanoveny tyto ceny stravného, které je rozděleno do dvou kategorií – pro děti do 6 let a pro děti sedmileté a starší.

Rozpis plateb je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách školy.

platby je možné platit převodem či každý měsíc složenkou

platby stravného se hradí dopředu, další měsíc se odečítají neodčerpaná jídla.

Omluvy stravného – velmi důležitá informace hlavně pro děti z Hrušovanského náměstí

Obědy na následující den musí rodiče odhlašovat předešlý den do 12 hodin.

Pokud dítě ze III. třídy náhle onemocní a má již nahlášený oběd z předešlého dne, mohou si rodiče pouze první den vyzvednout nahlášený oběd v době mezi 10,30 – 11,00 na škole.

Na Bíleneckém náměstí stačí omluva ráno do 8, 00 hodin.

Odchody dětí po obědě, nahlaste aktuálně p. učitelkám na třídě .  

Stravovací návyky dětí – pokud mají nějaké odlišnosti, něco nejedí, nebo mají na některé potraviny alergii, je nutné tyto informace napsat  a předat učitelkám na třídě, děti nejsou ve školce k žádnému jídlu nuceni.

 4) Zmocnění k odvádění dítěte

Pokud rodiče potřebují, aby jejich dítě vyzvedávala z mateřské školy jiná osoba než rodiče, je potřeba vypsat  ,, Zmocnění „ – tiskopisy jsou na třídách 

5) Pohyb po škole

Žádáme rodiče, aby neotvírali dveře cizím osobám. V případě, že chce někdo vstoupit do MŠ, přivolejte personál školy. V budově se z bezpečnostních důvodů zdržujte pouze dobu nezbytně nutnou pro převlékání a předávání dětí učitelce.

Mateřská škola je upravena a udržována hlavně pro vaše děti, proto pomáhejte udržovat pořádek ve škole. Před vstupem do budovy očistěte obuv, dále než do šaten není pohyb v botách povolen, berte si buď návleky, přezůvky, nebo se zujte. Neodkládejte zde nikde odpadky, k tomu zde máme odpadkové koše. Pomozte nám vést k pořádku i vaše děti. Uvědomte si, že čistotu se zde snažíme udržovat jen kvůli vašim dětem.

V době podávání jídel je vstup do prostor jídelny rodičům zakázán. Na své děti prosíme, vyčkejte v šatně.

6) Školičková pravidla – sestavujeme s dětmi, ale prolínají se s pravidly pro všechny zúčastněné v naší školce, prosíme o dodržování pravidel i ze strany rodičů.

7) Oblečení do MŠ

Každé dítě má v šatně své ramínko s pytlem na věci a nad tím přihrádku, kam je možné dětem ukládat věci. V pytli by každé dítě mělo mít v sáčku uložené náhradní kalhotky, ponožky, tričko a tepláčky. Dále pak volně dané oblečení na zahradu, které by mělo být hlavně pohodlné a funkční pro volný pohyb na zahradě. V přihrádce v lavičce by děti měly mít holiny a pláštěnku, protože chodíme ven skoro za každého počasí. V zimním období, berte raději dětem další oblečení na převlečení, protože se umáčené oblečení s dopoledního pobytu venku nestačí usušit.

Do třídy by měli mít děti také pohodlné a raději starší oblečení, pracujeme s barvami, stříháme, cvičíme, dětem je lépe v oblečení, na které nemusí dávat pozor, strachovat se, že se ušpiní.   

Naopak jdeme li do divadla, je hezké, když si děti užijí parádu. Paní učitelky tomu přizpůsobí i další program.

Věci uložené v pytli by děti měly mít podepsané, po delší době své věci nepoznávají. Určitě je nutné podepsat pyžama, bačkory, boty, holiny, pláštěnky a dále dle vašeho uvážení. Pyžamka si děti nosí vždy v pondělí na celý týden a v pátek si je berou domů na vyprání.  Rodiče jsou zodpovědné za obsah pytle v šatně a také kapes – kontrolujte je!

Všechno oblečení  i jeho součásti musí být funkční – zipy, knoflíky apod. , také by měly být dostatečně velké. Obuv vybírejte dětem takovou, aby si ji dokázaly sami obout.

Při odchodu z MŠ zkontrolujte, aby bylo oblečení použitelné na další den, a je-li obráceno na líc, rozvažte uzle na botách i ráno při příchodu do MŠ

Pokud se při spaní dítě počůrá, dostanou rodiče vyprat lůžkoviny domů!

 8) Aktivity školy za běžného režimu

v období pro tento školní rok, jsou aktivity omezeny, budete včas informováni, které aktivity se budou konat  či nikoli

– divadelní představení, rozpis je vyvěšen na webových stránkách, dále bude aktualizován

-buřtování – seznamovací odpoledne

– sportovní den v ZŠ

– hry s přírodninami

– lampiónový průvod

– Mikulášská nadílka

– pečení perníčků

– výroba vánočních ozdobiček

– Vánoční zpívání

– karneval

– masopust

– vítání jara

– jarní brigáda

– Dětský den

– návštěva předškoláků v ZŠ

– loučení s předškoláky

9) Klub rodičů

Příspěvky do klubu rodičů budou odsouhlasovány na první třídní schůzce.

Co je z příspěvků hrazeno:

–           veškerá divadelní a ostatní představení

–           výlety

–           dárky k narozeninám

–           Mikulášská nadílka

–           Vánoční dárky

–           Velikonoční nadílka

–           MDD

–           občerstvení na školní akce

–           odměny dětem

–           knihy předškoláčkům

–           předplatné pracovního sešitu Kuliferda

–           předplatné časopisu Pastelka a Sluníčko

–           potraviny na pečení

–           výtvarný a kreativní materiál, který slouží k výtvarným činnostem s dětmi 

Děkujeme rodičům, kteří nám jakkoli v minulosti pomáhali.

Prosíme nové rodiče, pokud má někdo nějaké možnosti,  jak škole pomáhat informujte učitelky či ředitelku. (drobné opravy, šití, pomoc s údržbou zahrad, výtvarné potřeby apod.), Každou pomoc školka vítá..

Někteří rodiče nabízeli i sponzorské dary, tak pokud budete moci, rádi dary přijmeme.  

10) Co by dítě mělo před nástupem do MŠ zvládat

– samoobslužné dovednosti – mytí rukou, pití z hrnku, nosit  talíř, sám se najíst, oblékat, vydržet sedět u stolku

– být bez plen, 

– čůrání venku

Veďte děti k přirozené komunikaci, bez křičení, bez fyzického napadání.

Vaše dítě je ve třídě se spoustou kamarádů. Nejsem tady sám!

11) Doplňkové činnosti

Pro společné činnosti pracujeme s časopisem Pastelka a Sluníčko

Předškolní děti  mají každý svůj pracovní sešit ,,Kuliferda“- kde se učí samostatně pracovat.    

Naše MŠ je zapojena do projektu  Recyklohranní –  sbíráme staré baterie a malá elektrozařízení, pro tento sběr máme na školách nádoby k tomu určené.

Upozornění:

Při příchodu i odchodu u dveří zazvoňte a počkejte, až se v zámku ozve cvaknutí, pak teprve  otvírejte dveře. Nelomcujte s dveřmi, raději opakujte pokus. Při odchodu kontrolujte, zda jsou dveře řádně uzavřeny, nenechávejte zavírat samotné děti  Nepouštět do budovy cizí osoby, pokud někdo s vámi vchází, doprovoďte ho nebo se informujte, koho hledá a ať vyčká venku.

Při odchodech v poledne dodržujte klid, děti se již ukládají ke spánku.

Do jídelny nevstupujte, vyčkejte na učitelku nebo školnici.