Úvodní informace

Vážení zákonní zástupci dětí, rodiče,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Mateřská škola Praha Bílenecké nám., příspěvková organizace se sídlem Bílenecké nám. 33, Praha 8 – Dolní Chabry (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává osobní údaje dětí Školy a jejich zákonných zástupců, příp. jiných osob zákonnými zástupci určených (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola v rámci své hlavní náplně, tj. poskytování předškolního vzdělání, zpracovává, jsou identifikační a kontaktní údaje dětí a jejich zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. a e-mail zákonných zástupců) a dále údaje o dětech spojené s jejich docházkou, hodnocením a předškolním vzděláváním.

 

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?. 1

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?. 1

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?. 3

Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?. 3

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?. 4

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?. 4

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?. 4

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?. 4

Dotazy a kontakty. 4

Změny těchto zásad. 5

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Mateřská škola Praha Bílenecké nám., příspěvková organizace se sídlem Bílenecké nám. 33, Praha 8 – Dolní Chabry.

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Školy a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Škola zpracovává.

a) Děti

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování
Základní identifikační a kontaktní údaje dítěte:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození, rodné číslo,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • zdravotní pojišťovna,
 • bydliště.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti předškolního vzdělávání,
 • sjednání, uzavření a plnění smlouvy –  školní jídelna,
 • vedení matriky a evidence dětí.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • uzavření a plnění smlouvy.
Údaje vztahující se ke vzdělávání dětí:

 • třída, stupeň,
 • osobní spisy (listy) dětí,
 • hodnocení dětí,
 • práce dětí,
 • třídní knihy
 • přestupky dětí
 • účast na škole v přírodě, sportovních a kulturních akcích, soutěžích,
 • individuální plány dětí

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti předškolního vzdělávání,
 • Hodnocení dětí,
 • vedení matriky a evidence dětí.
 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • plnění úkolů ve veřejném zájmu.
 
Údaje vztahující se k docházce dětí:

 • docházka,
 • omluvné listy
 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti předškolního vzdělávání.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy.
Údaje o zdravotní způsobilosti žáka:

 • zdravotní způsobilost k absolvování školy v přírodě, sportovního či jiného výchovného kurzu,
 • zdravotní omezení, znevýhodnění nebo postižení,
 • úrazy.

 

 • ochrana zdraví dětí a ověření možnosti absolvovat školu v přírodě, sportovní či jiné výchovné kurzy,
 • oznamovací povinnost Školy vůči příslušným orgánům a evidence úrazů.
 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • plnění úkolů ve veřejném zájmu,
 • uzavření a plnění smlouvy – stravování ve školní jídelně
 
Fotografie nebo jiný audiovizuální záznam
 • Použití záznamů pro externí účely.

 

 • Souhlas zákonného zástupce dítěte.
Bezpečnostní údaje:

 • záznamy z kamerového systému
 • evidence čipů pro vstup do budovy
 • Ochrana majetku Školy, dětí, zaměstnanců a dalších osob,
 • ochrana před krádežemi nebo jinou trestnou činností,
 • kontrola únikových tras.

 

 • Oprávněný zájem Školy na zajištění kontroly vstupu a ochrany majetku Školy, dětí a zaměstnanců.

 

b) Zákonní zástupci a jiné kontaktní osoby určené zákonnými zástupci

 

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování
Základní identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • e-mail, telefonní číslo, datová schránka, pokud ji mají

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti předškolního vzdělávání,
 • komunikace se zákonnými zástupci, příp. jinými určenými osobami včetně případu nouze (např. zranění dítěte).

 

 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • oprávněný zájem Školy na zajištění komunikace se zákonnými zástupci, příp. jinými kontaktní osobami pro případ nouze nebo vyzvedávání dítěte.

 

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

 

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od zákonných zástupců dítěte, a to z žádosti/přihlášky k přijetí žáka do Školy, přihlášky do školní jídelny, přihlášky na školu v přírodě či jinou kulturní nebo sportovní akci, prohlášení o bezinfekčnosti. Další údaje získává v průběhu předškolního vzdělávání dětí (hodnocení, zprávy pro PPP apod.).

 

 

Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?

a) Externí poskytovatelé služeb

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví, ostrahu areálu. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Školou předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje dětí či jejich zákonných zástupců.

 

Externí poskytovatelé služeb jsou Školou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců. Se všemi těmito poskytovateli má Škola uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Školy pro zabezpečení osobních údajů.

 

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

 

Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje dětí nebo jejich zákonných zástupců se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady, OSPOD),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci,
 • zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

 

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Škola uchovává osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy.

 

Chcete-li podrobnější informace ohledně doby zpracování konkrétních osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

 

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Na vyřízení žádosti má správce 30 dnů, v odůvodněných případech je lhůta prodloužena až o 2 měsíce.

 

Správce přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

 

• Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.

• Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.

• Ověřením totožnosti při osobním podání žádosti.

• Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.

 

Jiný způsob ověření není přípustný.

 

Poskytnutí informace je bezplatné. V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, je možné požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek je možné odmítnout.

 

V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů: Mateřská škola Praha Bílenecké nám., příspěvková organizace se

sídlem Bílenecké nám. 33, Praha 8 – Dolní Chabry

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková

Odlehlá 62, Praha 9 190 00

tel: 604455602

e-mail: judr.janeckova@seznam.cz

 

 

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Škola rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Školy (https://www.msbilenecke.cz/msbilenecke/1-O-nas/202-Zasady-pro-zpracovani-osobnich) v sekci Zásady pro zpracování osobních.