ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní informace

Vážení obchodní partneři a návštěvníci,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Mateřská škola Praha Bílenecké nám., příspěvková organizace se sídlem Bílenecké nám. 33, Praha 8 – Dolní Chabry (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola mimo rámec své hlavní náplně, tj. vzdělávací činnosti, zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), jejich zaměstnanců, zástupců nebo jiných kontaktních osob obchodních partnerů (dále společně jako „obchodní partneři“) a také záznamy o návštěvnících Školy.

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?. 1

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?. 1

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?. 2

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?. 2

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?. 2

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?. 3

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?. 3

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?. 3

Dotazy a kontakty. 3

Změny těchto zásad. 3

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Mateřská škola Praha Bílenecké nám., příspěvková organizace se sídlem Bílenecké nám. 33, Praha 8 – Dolní Chabry.

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Školy a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Škola zpracovává.

a) Obchodní partneři

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování
Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména Vaše jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, tel., e-mail, datová schránka).
 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem Školy na zajištění komunikace s obchodními partnery.
 

 

b) Návštěvy Školy

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování
Identifikační údaje (zejména Vaše jméno, příjmení a účel návštěvy).
 • Evidence návštěv Školy.

 

 

 • Oprávněný zájem Školy na kontrole vstupu a ochraně majetku, žáků a zaměstnanců Školy.

 

Bezpečnostní údaje (kontrola vstupu do Školy, údaje ze zabezpečovacího sytému Školy).

 

 

 • Ochrana majetku, dětí a zaměstnanců Školy, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu Školy.

 

 • Oprávněný zájem Školy na ochraně majetku, dětí a zaměstnanců Školy, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu Školy.

 

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES), z návštěv obchodních partnerů a jiných osob přímo ve Škole.

Další údaje získáváme z našeho bezpečnostního systému.

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Externí poskytovatelé služeb

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví, ostrahu areálu. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Školou předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků.

Externí poskytovatelé služeb jsou Školou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků. Se všemi těmito poskytovateli má Škola uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Školy pro zabezpečení osobních údajů.

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo návštěvníků se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům obchodních partnerů a/nebo návštěvníků je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Škola uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy.

Informace o návštěvách Školy jsou uchovávány po dobu 3 let od Vaší návštěvy.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Na vyřízení žádosti má správce 30 dnů, v odůvodněných případech je lhůta prodloužena až o 2 měsíce.

Správce přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

• Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.

• Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.

• Ověřením totožnosti při osobním podání žádosti.

• Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.

Jiný způsob ověření není přípustný.

Poskytnutí informace je bezplatné. V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, je možné požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek je možné odmítnout.

V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bude vám toto bez zbytečného odkladu oznámeno.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů: Mateřská škola Praha Bílenecké nám., příspěvková organizace se

sídlem Bílenecké nám. 33, Praha 8 – Dolní Chabry

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková

Odlehlá 62, Praha 9 190 00

tel: 604455602

e-mail: judr.janeckova@seznam.cz

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Škola rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Školy (http://www.msbilenecke.cz/msbilenecke/1-O-nas/202-Zasady-pro-zpracovani-osobnich) v sekci Zásady pro zpracování osobních.