MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3! Vyšetření zraku - upřesnění !  Vážení rodiče, dne 24. 10. 2019 bude na naší školce probíhat bezplatné vyšetření zraku u dětí... arr3Podzimní prázdniny v ZŠVážení rodiče, 28. 10. je státní svátek, na který navazují 29. a 30. 10. na základních školách... arr3Kroužky v MŠANGLIČTINA - každou středu od 15.40 do 16.20 hodin. POHYBOVÁ PRŮPRAVA - každé úterý od 15,15 do... arr3Hrátky s přírodninamiPo celou dobu měsíce října budou na školičkách probíhat ,, Hrátky s přírodninami". Budeme tvořit,... arr3Naučný program ve školičceDne 23.10.2019 dopoledne budou na jednotlivých třídách probíhat programy ,,Šifra mistra Brailla". ... arr3Kelímky na pitíVážení rodiče, přineste dětem do školky vlastní kelímky na pití, abychom nemuseli používat... arr3Strašidlácký denDne 31.10. 2019 budeme mít na školičkách ,,Strašidlácký den". Děti, které budou chtít přijdou do... arr3Informace z třídní schůzkyNejdůležitější informace z třídní schůzky -       rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho... arr3Co do školky potřebuji Maminko a tatínku, do školky mi prosím přineste: - náhradní převlečení, které zůstane... arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

»

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Úvodní informace

Vážení uchazeči o zaměstnání,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Mateřská škola Bílenecké nám. (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení), kontaktní údaje (tel., e-mail), a další údaje obsažené ve Vašem životopise, zejména údaje o Vašem vzdělání, kvalifikaci a dosavadních pracovních zkušenostech, potvrzení o bezúhonnosti v případě pedagogických pracovníků.

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?. 1

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Škola zpracovává?. 1

Z jakých zdrojů získává Škola Vaše osobní údaje?. 2

Sdílí Škola Vaše osobní údaje s dalšími osobami?. 2

Předává Škola Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP?. 3

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?. 3

Jak dlouho bude Škola Vaše osobní údaje uchovávat?. 3

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?. 3

Dotazy a kontakty. 4

Změny těchto zásad. 4

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Mateřská škola Bílenecké nám. se sídlem Bílenecké nám.33, Praha 8 – Dolní Chabry, IČO:  70986819

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Školy a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Škola zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem osobní údaje Škola o uchazečích o zaměstnání zpracovává.

 

Osobní údaje

(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa.

 

 • Nábor nových zaměstnanců,
 • sjednání a uzavření pracovní smlouvy.
  • Sjednání a uzavření pracovní smlouvy,
  • souhlas udělený uchazečem o zaměstnání v případě možnosti uchování životopisu pro další vhodné pracovní nabídky.

 

Údaje nezbytné pro výběr vhodného uchazeče:

 • dosažené vzdělání,
 • akademické tituly,
 • předchozí praxe,
 • absolvovaná školení,
 • odborná kvalifikace,
 • znalost cizích jazyků,
 • řidičské oprávnění,
 • informace o zdravotní způsobilosti,
 • pracovní reference,
 • další relevantní údaje obsažené v životopise (např. pracovní schopnosti nebo preference),
 • potvrzení o bezúhonnosti (u pedagogických pracovníků).

 

 • Nábor nových zaměstnanců,
 • sjednání a uzavření pracovní smlouvy.
  • Sjednání a uzavření pracovní smlouvy,
  • souhlas udělený uchazečem o zaměstnání v případě možnosti uchování životopisu pro další vhodné pracovní nabídky a pro žádosti o pracovní reference.

 


Z jakých zdrojů získává Škola Vaše osobní údaje?

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od uchazečů o zaměstnání zejm. z životopisu nebo vyplněného vstupního osobního dotazníku, příp. během pohovorů nebo ze vzájemné korespondence.

Určité informace o Vás můžeme získávat také z veřejně dostupných zdrojů jako např. profesních sociálních sítí jako LinkedIn.

S Vaším souhlasem můžeme získávat reference také od Vaších předchozích zaměstnavatelů.

Sdílí Škola Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Poskytovatelé služeb

Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám poskytují služby zahrnující zpracování Vašich osobních údajů např. v oblasti IT ohledně uložení a zpracování údajů o uchazečích o zaměstnání, HR poradenství, náboru zaměstnanců.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům budeme využívat, prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů.

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností sdílíme nebo jsme povinni sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami, a to za výše uvedenými účely a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby mohou patřit zejména:

 • orgány činné v trestním řízení nebo příslušné správní orgány,
 • externí poradci,
 • zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Předává Škola Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP?

Škola nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů uchazečů o zaměstnání využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Škola Vaše osobní údaje uchovávat?

Škola uchovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Škola zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 5ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Pokud jste neudělili souhlas s dalším zpracováním a nebudete přijati do zaměstnání ve Škole, budou Vaše osobní údaje vymazány po uplynutí 3 až 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem nás:

Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace, se sídlem Bílenecké náměstí 33, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, tel.: 284 680 836, email: dpo@msbilenecke.cz

nebo našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Operátor ICT a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

e-mail: dpo@operatorict.cz, tel.: 246 030 971

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Škola rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Školy www.msbilenecke.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

 

 

NGNhM2