MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3! Vyšetření zraku - upřesnění !  Vážení rodiče, dne 24. 10. 2019 bude na naší školce probíhat bezplatné vyšetření zraku u dětí... arr3Podzimní prázdniny v ZŠVážení rodiče, 28. 10. je státní svátek, na který navazují 29. a 30. 10. na základních školách... arr3Kroužky v MŠANGLIČTINA - každou středu od 15.40 do 16.20 hodin. POHYBOVÁ PRŮPRAVA - každé úterý od 15,15 do... arr3Hrátky s přírodninamiPo celou dobu měsíce října budou na školičkách probíhat ,, Hrátky s přírodninami". Budeme tvořit,... arr3Naučný program ve školičceDne 23.10.2019 dopoledne budou na jednotlivých třídách probíhat programy ,,Šifra mistra Brailla". ... arr3Kelímky na pitíVážení rodiče, přineste dětem do školky vlastní kelímky na pití, abychom nemuseli používat... arr3Strašidlácký denDne 31.10. 2019 budeme mít na školičkách ,,Strašidlácký den". Děti, které budou chtít přijdou do... arr3Informace z třídní schůzkyNejdůležitější informace z třídní schůzky -       rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho... arr3Co do školky potřebuji Maminko a tatínku, do školky mi prosím přineste: - náhradní převlečení, které zůstane... arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

»

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Úvodní informace

Vážení zákonní zástupci dětí, rodiče,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Mateřská škola Bílenecké nám. (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává osobní údaje žáků Školy a jejich zákonných zástupců, příp. jiných osob zákonnými zástupci určených (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

 

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola v rámci své hlavní náplně, tj. poskytování předškolního vzdělání, zpracovává, jsou identifikační a kontaktní údaje žáků a jejich zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. a e-mail zákonných zástupců) a dále údaje o žácích spojené s jejich docházkou, hodnocením a předškolním vzděláváním.

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?. 1

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?. 1

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?. 3

Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?. 3

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?. 4

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?. 4

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?. 4

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?. 4

Dotazy a kontakty. 4

Změny těchto zásad. 5

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Mateřská škola Bílenecké nám., se sídlem Bílenecké náměstí 33, Praha 8 – Dolní Chabry  IČO: 70986819

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Školy a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Škola zpracovává.

a) Žáci

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje žáka:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození, rodné číslo,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • zdravotní pojišťovna,
 • bydliště.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti předškolního vzdělávání,
 • sjednání, uzavření a plnění smlouvy – školní jídelna,
 • vedení matriky a evidence žáků.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • uzavření a plnění smlouvy.

Údaje vztahující se ke vzdělávání žáků:

 • třída, stupeň,
 • osobní spisy (listy) žáků,
 • hodnocení žáků,
 • práce žáků,
 • třídní knihy
 • přestupky žáků,
 • účast na škole v přírodě, sportovních a kulturních akcích, soutěžích,
 • individuální plány žáků.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti předškolního vzdělávání,
 • hodnocení žáků,
 • vedení matriky a evidence žáků.
 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • plnění úkolů ve veřejném zájmu.

Údaje vztahující se k docházce žáků:

 • docházka,
 • omluvné listy.

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti předškolního vzdělávání.

 

 • Plnění zákonných povinností Školy.

Údaje o zdravotní způsobilosti žáka:

 • zdravotní způsobilost k absolvování školy v přírodě, sportovního či jiného výchovného kurzu,
 • zdravotní omezení, znevýhodnění nebo postižení,
 • úrazy.

 

 • ochrana zdraví žáka a ověření možnosti absolvovat školu v přírodě, sportovní či jiné výchovné kurzy,
 • oznamovací povinnost Školy vůči příslušným orgánům a evidence úrazů.
 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • plnění úkolů ve veřejném zájmu,
 • uzavření a plnění smlouvy – stravování ve školní jídelně

 

Fotografie nebo jiný audiovizuální záznam

 • Použití záznamů pro externí účely.

 

 • Souhlas zákonného zástupce žáka.

Bezpečnostní údaje:

 • kamerový systému (bez záznamů)

Podrobná informace o kamerovém systému je obsažená v Příloze č. 1.

 • Ochrana majetku Školy, žáků, zaměstnanců a dalších osob,
 • ochrana před krádežemi nebo jinou trestnou činností,
 • kontrola únikových tras.

 

 • Oprávněný zájem Školy na zajištění kontroly vstupu a ochrany majetku Školy, žáků a zaměstnanců.

 

b) Zákonní zástupci a jiné kontaktní osoby určené zákonnými zástupci

 

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • e-mail, telefonní číslo,

 

 • Plnění zákonných povinností Školy, a to v oblasti předškolního vzdělávání,
 • komunikace se zákonnými zástupci, příp. jinými určenými osobami včetně případu nouze (např. zranění žáka).

 

 • Plnění zákonných povinností Školy,
 • oprávněný zájem Školy na zajištění komunikace se zákonnými zástupci, příp. jinými kontaktní osobami pro případ nouze nebo vyzvedávání žáka.

 

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od zákonných zástupců žáka, a to z žádosti k přijetí žáka do Mateřské školy,  přihlášky do školní jídelny, přihlášky na školu v přírodě či jinou kulturní nebo sportovní akci, prohlášení o bezinfekčnosti. Další údaje získává v průběhu předškolního vzdělávání žáků (hodnocení, apod.).

Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?

a) Externí poskytovatelé služeb

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví a správu pohledávek.Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Školou předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje žáků či jejich zákonných zástupců.

Externí poskytovatelé služeb jsou Školou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců. Se všemi těmito poskytovateli má Škola uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Školy pro zabezpečení osobních údajů.

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje žáků nebo jejich zákonných zástupců se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady, OSPOD),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci,
 • zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Škola uchovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy.

Chcete-li podrobnější informace ohledně doby zpracování konkrétních osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem nás:

Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace, se sídlem Bílenecké náměstí 33, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00, tel.: 284 680 836, email: dpo@msbilenecke.cz

nebo našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Operátor ICT a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

e-mail: dpo@operatorict.cz, tel.: 246 030 971

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Škola rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Školy www.msbilenecke.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

ZjJmY