MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3! Vyšetření zraku - upřesnění !  Vážení rodiče, dne 24. 10. 2019 bude na naší školce probíhat bezplatné vyšetření zraku u dětí... arr3Podzimní prázdniny v ZŠVážení rodiče, 28. 10. je státní svátek, na který navazují 29. a 30. 10. na základních školách... arr3Kroužky v MŠANGLIČTINA - každou středu od 15.40 do 16.20 hodin. POHYBOVÁ PRŮPRAVA - každé úterý od 15,15 do... arr3Hrátky s přírodninamiPo celou dobu měsíce října budou na školičkách probíhat ,, Hrátky s přírodninami". Budeme tvořit,... arr3Naučný program ve školičceDne 23.10.2019 dopoledne budou na jednotlivých třídách probíhat programy ,,Šifra mistra Brailla". ... arr3Kelímky na pitíVážení rodiče, přineste dětem do školky vlastní kelímky na pití, abychom nemuseli používat... arr3Strašidlácký denDne 31.10. 2019 budeme mít na školičkách ,,Strašidlácký den". Děti, které budou chtít přijdou do... arr3Informace z třídní schůzkyNejdůležitější informace z třídní schůzky -       rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho... arr3Co do školky potřebuji Maminko a tatínku, do školky mi prosím přineste: - náhradní převlečení, které zůstane... arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» Zákon č.106/1999 Sb. a č.23/20
Zákon č.106/1999 Sb. a č.23/2017 Sb.

Informace o škole

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů)

I. Mateřská škola

Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace byla zřízena MČ Praha - Dolní Chabry jako samostatný právní subjekt k datu 1.1.2003 zřizovací listinou ze dne 9.10.2002.

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání a její činnost je vymezena zákonem č.561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon).

Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod IZO 600039463

Škola je právní subjekt - příspěvková organizace se dvěmi příspěvky:

1) Státní příspěvek na mzdy a  odvody z mezd a malou částí na učební pomůcky - poskytovaný normativní metodou MHMP.

2) Příspěvek zřizovatele na provoz a vybavení školy.

Údaje o škole:

Název: Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace

Sídlo: Bílenecké náměstí 33/1, Praha 8 - Dolní Chabry, 184 00

Telefony:

pracoviště Bílenecké nám. - 284 680 836

pracoviště Hrušovanské nám. - 601 359 601

e-mail: ms-bilenecke.nam@seznam.cz

www. stránky: www.msbilenecke.cz

IČ: 70986819

DIČ: CZ 70986819

 

Součásti školy:

Mateřská škola IZO 107 503 107

Školní jídelna IZO 108 000 818

Školní jídelna - výdejna IZO 181 028 361

Čísla účtů:

181292777/0300

MHMP 18102920865/0300

FKSP 181292830/0300

Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitelky školy jsou uloženy v ředitelně mateřské školy a jsou k dispozici kdykoli po telefonické domluvě. 

2. Ředitelka školy

Do funkce ředitelky školy byla s účinností od 1.12.1992 na základě výběrového řízení jmenována Lenka Nikodýmová jmenovacím dekretem ze dne 25.5.1992

 

Ředitelka školy:

a)    rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb

b)    odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy

c)    odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb

d)    vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření

e)    vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

f)     zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu vzdělávání dítěte

g)    zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem

h)   odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi v mateřské škole

i)     stanovuje organizaci a podmínky provozu školy

j)      odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu

k)    předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem

l)     rozhoduje o zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání dle kritérií

m)  snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb

 

3. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnosti proti postupu ředitele školy nebo školského zařízení při jeho rozhodování ve věcech stanovených v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a v § 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. budou vyřizovány podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

4. Pracovníci oprávněni přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Pracovníci oprávněni přijímat a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení v souladu s § 175 zákona č.500/2004 Sb.:

  1. Lenka Nikodýmová

V případě její nepřítomnosti

  1. Statutární zástupkyně Dana Mitošinková

 

Tito pracovníci jsou zároveň oprávněni poskytovat informace podle čl.8 odst.2 Pokynu MŠMT pro školské úřady,ČŠI a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů, vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

5. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

a) žádost se podává ústně nebo  písemně

b) není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel považuje za nedostatečnou, je třeba podat žádost písemně

c) žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (škola)

d) z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo je činí, nejsou-li v žádostityto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a odkládá se

e) vedení školy posoudí obsah žádosti a poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – v případě, že není zřejmé, jaká informace je požadována, vyzve do sedmi dnů od podání žadatele k upřesnění- v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost oznámí do 3 dnů žadateli

f) pokud nebude možno žadateli vyhovět, bude o této skutečnosti vydáno rozhodnutí podle §15 zákona 106/1999 Sb., proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 14 dnů prostřednictvím školy k příslušnému nadřízenému orgánu (§16), informace jsou poskytovány za úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádostí dle sazebníku.

 

 

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

2,00

2.

Tisk

A4 černobílé

3,00

 

 

A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na magnetické nosiče

Disketa 3,5“

20,00

 

 

CD

50,00

4.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů

 

Bezplatně

 

7. Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy za uplynulý školní rok je uložena v ředitelně školy a je k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

 

8. Informace podle Zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2019 a 2020

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019 a 2020

Rozpočet na rok 2018

Njc5O