MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Úprava provozu od 8.6.2020Úprava organizace přijímání a vyzvedávání dětí od 8. 6. 2020   Od pondělí 8. 6. 2020 platí, že... arr3Dodatek školního řádu Dodatek školního řádu ,, Opatření Covid 19" Tento dokument stanovuje základní provozní... arr3Důležité informace k obnovení provozu Vážení rodiče, bezpečnost a zdraví dětí, zaměstnanců a Vaše, je pro nás prioritou. Samozřejmě to... arr3Obnova provozuV souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření je plánován termín obnovení provozu MŠ od 25.... arr3Prázdninový provozPrázdninový provoz na MŠ Bílenecké náměstí bude probíhat od 1. 7. do 10. 7. 2020. Péče o děti...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám


Dodatek školního řádu

Dodatek školního řádu ,, Opatření Covid 19"

Tento dokument stanovuje základní provozní podmínky po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu MŠ. Je přílohou Školního řádu pro období od 25. 5. 2020 do 10. 7. 2020. V případě nástupu dítěte do mateřské školy po obnovení provozu jsou zákonní zástupci povinni se s Dodatkem školního řádu seznámit.

Provozní podmínky

 • Mateřská škola je v mimořádném režimu, provozní doba se zatím neupravuje

 • při prvním vstupu dítěte do mateřské školy, a vždy na začátku týdne – v pondělí, předá zákonný zástupce dítěte učitelce písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění současně s prohlášením, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodevzdá, nebude dítě převzato. Tento dokument je k dispozici na webových stránkách. Čestné prohlášení musí mít aktuální datum.

 • příchod a přejímání dětí bude možné pouze v době od 7 do 8.15 hodin

 • časy pro vyzvedávání zůstávají stejné

 • za vhodných klimatických podmínek budou děti odpoledne vždy na školní zahradě, vyzvedávání bude probíhat před brankou na zahradu

 • pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu dezinfikování společných prostor mateřské školy

 • při přejímání dětí první den zákonní zástupci podepíší seznámení s tímto dodatkem školního řádu

 • mateřská škola nemá stanovený nejvyšší povolený počet dětí na třídě

 • informujeme zákonné zástupce, že s ohledem na možnost chybějících učitelek a množství přihlášených dětí do mateřské školy a s tím související zajištění provozu, může docházet ke spojování dětí na patrech, školní zahradě a střídání učitelů ve třídách

 • informujeme zákonné zástupce, že nelze zabránit těsnému kontaktu dětí, půjčování hraček a předmětů, společnému stravování

 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy (včetně zahrady) nemusí nosit roušky

 • zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními, obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánů veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem COVID 19

 • přes veškerá nastavená opatření se dítě může nakazit jako kdekoli jinde; v současné situaci je tedy nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení při podezření na možné příznaky COVID 19 u jeho dítěte. V takovém případě bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič bude neprodleně telefonicky kontaktován (MŠ má povinnost informovat KHS).

 • v případě nemožnosti zachování provozu z důvodu chybějícího personálu může ředitelka školy provoz mateřské školy zkrátit nebo omezit

 • v případě prokázání nákazy COVID 19 v mateřské škole se bude postupováno dle pokynů KHS

Předávání dětí

 • předávání dětí při příchodu i odchodu do i z MŠ bude probíhat před budovou školy, děti si bude přebírat personál školy

 • doprovázející osoba nebude vstupovat do budovy školy ani na školní zahrady - do odvolání

 • děti si do MŠ nebudou nenosit žádné hračky ani věci, které nejsou nezbytně nutné pro pobyt v zařízení

 • při předávání dětí doprovázející osoba urychlí rozloučení s dítětem

 • před mateřskou školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti), doprovázející osoby respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy

 • žádáme zákonné zástupce, aby se zdržovali v okolí mateřské školy vždy pouze po nezbytně nutnou dobu

 • děti se po příchodu do školky převléknou do oblečení, které je pouze do třídy

 • převlečení do třídy, oblečení na pobyt venku, pyžamo, budou mít děti v batůžku

 • zákonní zástupci zajistí 2 kusy podepsaných roušek pro případ ohrožení nákazou – v uzavíratelném igelitovém sáčku umístěné v batůžku

 • vždy na začátku týdne připraví zákonný zástupce pro dítě pyžamo - košilku, v uzavíratelném igelitovém sáčku

 • v batůžku si děti budou přinášet věci potřebné pro pobyt a také odnášet případné opotřebované věci či výrobky z MŠ

 • zákonní zástupci by měli zvážit přivádění i vyzvedávání dětí staršími osobami z rizikových skupin

 • z důvodu zajištění všech bezpečnostních hygienických opatření počítejte s časovou prodlevou

Ranní filtr

Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 /zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/.

 • rodiče svým dětem každý den ráno změří teplotu

 • učitelky mateřské školy při předání dětí budou provádět ranní filtr: vizuální kontrola zdravotního stavu

 • všechny třídy jsou vybaveny bezkontaktními teploměry, pokud v mateřské škole bude zjištěno, že má dítě teplotu/horečku, bude okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce si je musí neprodleně vyzvednout

 • do MŠ budou přijímány pouze děti naprosto zdravé, bez příznaků rýmy, kašle apod! V případě  alergických reakcí je nutné přinést potvrzení od lékaře.

 • pokud bude mít dítě příznaky respiračního onemocnění – kašel, rýmu nebo teplotu 37 °C a více, nebude do mateřské školy přijato

 • učitelka je oprávněná nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

 • v případě výskytu respiračního onemocnění, teploty u jednoho z dětí, jsou učitelky i děti povinni nasadit roušky a mít je do doby dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

 • pro návrat dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, a že může do kolektivu

 • zdravotního stav dětí se sleduje během celého dne

Hygienická opatření

 • zvýšená frekvence dezinfekce ploch a povrchů /kliky, zábradlí, zvonky, spínače světla/- několikrát denně
 • zvýšená pozornost je věnována dezinfekci dětských stolů a židliček

 • po celou dobu platnosti je zakázán suchý úklid

 • pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou

 • v prostorách mateřské školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy, či alergickými potížemi je vhodné do MŠ posílat

 • umyvárny a toalety jsou ve všech třídách vybaveny dávkovači na dezinfekční mýdla a zásobníky na jednorázové papírové utěrky

 • v šatně mateřské školy je umístěn stojan s aplikátorem dezinfekčního prostředku

 • v šatnách jednotlivých tříd jsou umístěny nádoby s dezinfekcí

 • významným preventivním faktorem je časté větrání

 • ve třídě s ohledem na zajišťování dezinfekce bude omezeno množství hraček- plyšová zvířátka, šaty na převlékání a další

 • do odvolání nebudou děti nosit do mateřské školy hračky, knihy, vlastní potraviny (cukrovinky, nápoje, „náhradní svačinky“), a další předměty

 • zaměstnanci mateřské školy používají jednorázové rukavice při výdeji stravy, při dopomoci s osobní hygienou nebo likvidaci odpadů;

Pobyt venku

 • pro pobyt venku bude využívat mateřská škola výhradně školní zahrady

 • třídy na Bíleneckém náměstí se budou v dohodnutých intervalech střídat na velké a malé zahradě.

 • převážnou část dne budeme trávit na školní zahradě; je nutné sledovat předpověď počasí a k tomu přizpůsobit oblečení dětí.

 • zajistěte v letních měsících aplikaci krému s odpovídajícím faktorem, učitelky nebudou s ohledem na zvýšené hygienické opatření děti krémem mazat

Školní stravování

 • V této mimořádné situaci nelze první den nepřítomnosti dítěte, obědy vydávat mimo MŠ

 • školní stravování bude dále probíhat v běžné podobě

 • kvalita pitné vody je zajištěna / dle pokynů Pražských vod a kanalizací - nedošlo k dlouhodobějšímu odstavení/

 • obědy, svačiny nebudou probíhat sebeobslužně

 • jídlo a pití bude vydávat personál MŠ

 • příbory budou podávány v ubrousku

 

Pitný režim

 • během dne (mimo pití u jídel)budou používány jednorázové kelímky
 • pití bude dětem rozléváno dospělou osobou
 • bude důsledně dbámo na okamžitou likvidaci kelímků

 

Školní vzdělávací program

 • je přizpůsoben momentální situaci, ve všech třídách jsou pro děti připraveny projekty v rámci prosociálních vztahů v dětské skupině

 • zájmové kroužky jsou v době otevření do konce školního roku pozastaveny

 • kulturně vzdělávací akce /divadla, výlety, workshopy, besídky, / jsou do konce roku pozastaveny,

 • ranní pohybové činnosti budou převážně klidového charakteru - jóga pro děti, přesunutí ranních pohybových aktivit na pobyt venku

 • veškeré společné akce školy s rodiči jsou zrušeny

Odpolední odpočinek

 • odpočinek dětí bude probíhat ve vyvětrané místnosti

 • děti se budou převlékat do čistého pyžama

 • mezi lehátky se budeme snažit zajistit dostatečný rozestup

Povinné předškolní vzdělávání

 • Obnovení provozu mateřské školy neznamená obnovení povinného předškolního vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

 • děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, budou v případě nepřítomnosti automaticky omluveny

Podmínky pro úhradu úplat v mateřské škole v souvislosti s epidemiologickou situací nemoci Civid -19

 • Děti, které v mimořádném provozu do MŠ nenastoupí, budou od úplaty za vzdělávání automaticky osvobozeny.

Uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády a provozních podmínek

V Praze dne 23. 5. 2020

S účinností od 25. 5. 2020

 

MTgyNDQ1