Nejdůležitější informace, které byly sděleny na třídní schůzce  

 • rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho dodatkem, seznámení potvrdí svým podpisem na archu v šatně, Školní řád jsou povinni všichni dodržovat!
 • dodržujte ranní příchod dětí nejpozději do 8 hodin, pozdější příchody narušují práci s dětmi
 • pro děti, které k 1. 9. dovršily 5 let, platí povinné předškolní vzdělávání, které je až do vstupu do ZŠ bezplatné, doba vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním je 4 hodiny denně v době od 8 do 12 hodin, každá nepřítomnost dětí s povinným předškolní vzděláváním musí být doložena písemně
 • platby školného a stravného posílejte na náš účet pod variabilním symbolem, který jste obdrželi na začátku školního roku na svých třídách
 • při emailové komunikaci se školkou uvádějte vždy jméno dítěte, o které se jedná
 • rodiče si odhlasovali výši příspěvku do Klubu rodičů pro letošní školní rok 2500,- Kč a 3000,- Kč pro děti, které neplatí školné a za sourozence. Příspěvek je možné poslat na účet 181292777/0300 s uvedením var.symbolu a poznámky ,,klub rodičů“ nebo přinést v hotovosti průběžně do ředitelny školy, na Hruš.nám. do třídy p. učitelkám.  Platbu lze uhradit ve dvou splátkách, první do konce října a druhou do konce února.
 • na každé třídě je založena WhatsAppová skupina, kde budou učitelky rodičům sdělovat aktuální informace, toto spojení není určeno pro omlouvání dětí a prosíme zúčastněné, aby na jednotlivé informace neodpovídali
 • v šatně, v pytlích budou mít děti náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky, tepláčky, pláštěnku, holinky – uložte dětem do lavičky pod svým pytlem. Pokud bude dítě ve školce spát, přinese si pyžamko, které si každý pátek bere na vyprání domů. Vše dětem podepište! Nepodepsané věci nelze dohledávat.
 • nenosit do školky hračky – pouze plyšáky na spaní
 • kola, koloběžky a další dopravní prostředky nedávejte do šaten a na schodiště před vstupem do budovy (na Bíleneckém nám.)
 • před budovou MŠ na Bíleneckém náměstí parkujte vždy tak, aby bylo průjezdné místo do rodinného domu naproti školce
 • na webových stránkách je zveřejněn roční programový projekt a dále měsíční programy s uvedením akcí v daném měsíci
 • potvrzení o platbách školného za rok 2023 bude během února k vyzvednutí na svých třídách
 • změny telefonních čísel, emailových adres, bydliště, zdravotního stavu dítěte nahlaste včas učitelkám na svých třídách

 

Žádám rodiče a ostatní návštěvníky naší školy, aby v prostorách školy a jejím okolí udržovali pořádek a vedli k tomu i své děti! Dbejte na bezpečnost a nepouštějte do budovy cizí osoby.
Mimo šatny vstupujte do dalších prostor pouze po odložení obuvi nebo s návleky.

Sledujte pravidelně informace na školních nástěnkách a webových stránkách naší školy!!!

Příjemný školní rok 2023/2024 

 Vaše školka