Oznámení přerušení provozu MŠ Bílenecké nám. (včetně detašované třídy na Hrušovanském nám.) v letních měsících školního roku 2021/2022

Ředitelka  mateřské školy zřízené městskou částí Praha – Dolní Chabry,  v souladu s ustanovením § 35 odst.2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem  stanovila:  

Přerušení provozu MŠ Bílenecké nám. od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Letní provoz bude v době od 1. 7. do 15. 7. 2022 zajištěn na dvou  MŠ v Dolních Chabrech – MŠ Bílenecké nám. a MŠ Chaberáček

Od 18. 7. 2022 – do 29. 7. 2022 bude provoz zajištěn na MŠ Beranov

Zahájení školního roku 2022/2023 bude na všech mateřských školách zřízených městskou částí Dolní Chabry dne 1. 9. 2022

V Praze dne 23. 3. 2022

Lenka Hromadníková, ředitelka školy

PDF – oznámení


 

Městská část Praha-Dolní Chabry

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ CHABRY

Usnesení

Rady městské části Praha-Dolní Chabry

Číslo 897/22/RMČ

ze dne 09.03.2022

Letní provoz mateřských škol

Rada městské části Praha-Dolní Chabry

       I.            bere na vědomí

oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených městskou částí Praha-Dolní Chabry v letních měsících školního roku 2021/2022                     

  1. schvaluje
  • přerušení letního provozu všech MŠ od 01.08. do 31.08.2022
  • zajištění letního provozu:
  1. – 15. 7. 2022 MŠ Bílenecké náměstí

                        MŠ Chaberáček

  1. – 29. 7. 2022 MŠ Beranov
  1. ukládá

ÚMČ informovat ředitelky MŠ

Termín: 7 dnů

PDF – usnesení