Organizační pokyny pro nástup dětí do MŠ od 1. 9. 2021

 1. Do prostoru školy i školní zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID – 19 – tj. zvýšená teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest, průjmu dále infekční opary.

       Děti, které mají rýmu, kašel a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty!

 1. Pokud má dítě alergický kašel či rýmu, zákonný zástupce toto doloží před nástupem dítěte potvrzením od lékaře.
 1. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vstupuje do vnitřních prostor mateřské školy se zakrytými ústy – respirátorem, dezinfikuje si ruce, dodržuje doporučené rozestupy (2m), minimalizuje shromažďování s jinými osobami, jak před školou, tak v budově (šatny, chodby, zahrady). Proto doporučujeme omezit doprovod dítěte na jednu osobu.
 1. Každý den při vstupu do budovy dítě prochází ranním filtrem, zda nevykazuje příznaky respiračního onemocnění popř. měřením teploty. Před vstupem do třídy si jde řádně umýt ruce teplou vodou a tekutým mýdlem v umývárně u tříd.
 1. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba předává učitelce dítě a informuje o jeho zdravotním stavu, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo. Dále dítě vstupuje do prostoru třídy.
 1. Ústní hygiena je zrušena, děti budou vedeny k dodržování zvýšené osobní hygieny.
 1. Děti nesmí do prostoru MŠ nosit žádné hračky, pití ani jídlo.
 1. V kapsáři v šatně budou mít děti uložené pouze věci na převlečení, náhradní oblečení a v igelitovém sáčku uloženy, pro případ potřeby, dvě čisté roušky.
 1. Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví příznaky virového infekčního onemocnění COVID – 19, bude izolováno, zákonný zástupce bude ihned kontaktován a je povinen si v co nejkratší době dítě z MŠ vyzvednout a oznámit tuto skutečnost svému pediatrovi, který rozhodne o dalším postupu. Rodič následně informuje školu.
 1. Zaměstnanci školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad, důkladné větrání, úklid a dezinfekci prostor školy.
 1. Organizační pokyny se mohou v průběhu období měnit podle aktuální hygienické, epidemické, organizační a personální situace MŠ.
 1. Při návratu ze zahraničí dodržujte platná hygienická nařízení.

Realizací těchto pravidel škola naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp. povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce

V Praze dne 31.8.2021

Lenka Hromadníková ředitelka školy

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/247122/virtual/www/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 739