Vážení rodiče,

 zde uvádíme několik nejdůležitějších informací k provozu našich mateřských škol.. Další důležité informace budou podle potřeby publikovány, sledujte proto pravidelně naše webové stránky

1)  Adaptace dětí

Děti věkově dospěly k nástupu do MŠ. Každé dítě k nám přichází z jiného prostředí, jinak vývojově vybavené a hlavně, každé dítě očekává od školky něco jiného, nebo si ani nedovede představit, co může ve školce očekávat. Děti jsou teď na začátku školního roku plny obav, nejistoty, otázek a někteří i strachu. Tyto pocity však většina neumí vyslovit. Naší snahou je nepříjemné pocity u dětí co nejdříve omezit, a proto podle potřeb jednotlivých dětí přistupujeme k různé délce a způsobu adaptace. Každé dítě potřebuje jiný čas na přizpůsobení se kolektivu a organizaci v MŠ. Adaptační doba je časový prostor, kdy se dítě vyrovnává s faktem, že musí být sám od nejbližších, v novém prostředí a s novými učitelkami. Je toho nyní na děti  opravdu hodně a pro dobrý vývoj dítěte, aby si ve školce mohlo bezstarostně hrát, něčemu se učit a navazovat kamarádské vztahy s ostatními je potřeba, aby se nejprve začalo cítit spokojeně, bezpečně a získalo jistotu. Aby s důvěrou oslovovalo zaměstnance školy a umělo vyjádřit své potřeby. K tomu potřebuje každé dítě jiný čas, který je nutné mu dopřát. První cíl je v pohodě zvládnout dopolední program v MŠ a pak ještě nastává druhý zlom, kdy děti mají začít spinkat v jiné než svojí postýlce. Je tedy zapotřebí citlivě vnímat a vyslechnout, co vaše děti prožívají, jak se cítí a podle toho přizpůsobovat adaptační dobu. Také je zapotřebí, aby se děti vyrovnaly s faktem, že nejsou jen sami středem pozornosti, že ve třídě je hodně dětí a jen jedna paní učitelka, která se může sebevíc snažit, ale nikdy momentálně nemůže vyhovět všem potřebám, všech dětí najednou.          

2) Podávání informací

–  škola rodičům

Většinu informací předávají rodičům paní učitelky na třídách. Dále jsou vypsány na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, nebo na dveřích tříd.

Vzhledem k hygienickým opatřením je také omezen osobní kontakt, a proto vám informace budeme také vypisovat na webových stránkách naší školy.  Zde jsou zveřejněny také stálé informace, novinky, informace ohledně školní jídelny a jídelníčky, fotogalerie, školní vzdělávací program a  tématicky zaměřený program na celý rok i vypracovaný na jednotlivé měsíce, konkrétní naplňování programu p.uč. vyvěšují na nástěnkách.

V přízemí v šatně ,,Soviček“ a v šatně u ,,Klokánků“  je nástěnka pro informace naší školní jídelny. Zde máte vyvěšen režim školní jídelny, výše plateb za stravné a aktuální jídelníček.

Nástěnka v šatně Soviček nalevo od vchodových dveří patří informacím, které by mohli zajímat a pomoci rodičům při výchově svých dětí.

Dále je zde nástěnka Klubu rodičů, kam je možné vyvěšovat různé nabídky a akce mimo školní aktivity, po konzultaci s ředitelkou školy.

Jinak mají všechny třídy své nástěnky v šatnách, kde jsou vyvěšeny jak stálé informace, tak novinky, které prosím sledujte.

– informace, které podávají rodiče škole

Rodiče jsou povinni informovat školu o změnách, které jsou pro školu důležitými informacemi – změny zdravotní pojišťovny, telefonní čísla rodičů, nové emailové adresy,  změny v dohodách o vyzvedávání dětí, změny zdravotního stavu (alergie apod.)

Prosíme všechny informace předávat písemně  učitelkám na třídách, nebo  ředitelce školy.   

3) Stravné:

Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování podle § 5 odst. 2, přílohy č.2 ,,Výživové normy pro školní stravování“ jsou od 1.9. 2020 stanoveny tyto ceny stravného, které je rozděleno do dvou kategorií – pro děti do 6 let a pro děti sedmileté a starší. (45,- Kč a 49,- Kč)

Rozpis plateb je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách školy.

platby je možné platit převodem –   na trvalý příkaz  zadejte částku  900,- Kč  

nebo budete dostávat každý měsíc složenku

platby stravného se hradí dopředu, další měsíc se odečítají neodčerpaná jídla.

Omluvy stravného – velmi důležitá informace hlavně pro děti z Hrušovanského náměstí

Obědy na následující den musí rodiče odhlašovat předešlý den do 12 hodin.

Pokud dítě ze III. třídy náhle onemocní a má již nahlášený oběd z předešlého dne, mohou si rodiče pouze první den vyzvednout nahlášený oběd v době mezi 10,30 – 11,00 na škole.

Na Bíleneckém náměstí stačí omluva ráno do 8, 00 hodin.

Odchody dětí po obědě, nahlaste aktuálně p. učitelkám na třídě .  

Stravovací návyky dětí – pokud mají nějaké odlišnosti, něco nejedí, nebo mají na některé potraviny alergii, je nutné tyto informace napsat  a předat učitelkám na třídě, děti nejsou ve školce k žádnému jídlu nuceni.

 4) Zmocnění k odvádění dítěte

Pokud rodiče potřebují, aby jejich dítě vyzvedávala z mateřské školy jiná osoba než rodiče, je potřeba vypsat  ,, Zmocnění „ – tiskopisy jsou na třídách 

5) Pohyb po škole

Žádáme rodiče, aby neotvírali dveře cizím osobám. V případě, že chce někdo vstoupit do MŠ, přivolejte personál školy. V budově se z bezpečnostních důvodů zdržujte pouze dobu nezbytně nutnou pro převlékání a předávání dětí učitelce.

Mateřská škola je upravena a udržována hlavně pro vaše děti, proto pomáhejte udržovat pořádek ve škole. Před vstupem do budovy očistěte obuv, dále než do šaten není pohyb v botách povolen, berte si buď návleky, přezůvky, nebo se zujte. Neodkládejte zde nikde odpadky, k tomu zde máme odpadkové koše. Pomozte nám vést k pořádku i vaše děti. Uvědomte si, že čistotu se zde snažíme udržovat jen kvůli vašim dětem.

V době podávání jídel je vstup do prostor jídelny rodičům zakázán. Na své děti prosíme, vyčkejte v šatně.

6) Školičková pravidla – sestavujeme s dětmi, ale prolínají se s pravidly pro všechny zúčastněné v naší školce, prosíme o dodržování pravidel i ze strany rodičů.

7) Oblečení do MŠ

Každé dítě má v šatně své ramínko s pytlem na věci a nad tím přihrádku, kam je možné dětem ukládat věci. V pytli by každé dítě mělo mít v sáčku uložené náhradní kalhotky, ponožky, tričko a tepláčky. Dále pak volně dané oblečení na zahradu, které by mělo být hlavně pohodlné a funkční pro volný pohyb na zahradě. V přihrádce v lavičce by děti měly mít holiny a pláštěnku, protože chodíme ven skoro za každého počasí. V zimním období, berte raději dětem další oblečení na převlečení, protože se umáčené oblečení s dopoledního pobytu venku nestačí usušit.

Do třídy by měli mít děti také pohodlné a raději starší oblečení, pracujeme s barvami, stříháme, cvičíme, dětem je lépe v oblečení, na které nemusí dávat pozor, strachovat se, že se ušpiní.   

Naopak jdeme li do divadla, je hezké, když si děti užijí parádu. Paní učitelky tomu přizpůsobí i další program.

Věci uložené v pytli by děti měly mít podepsané, po delší době své věci nepoznávají. Určitě je nutné podepsat pyžama, bačkory, boty, holiny, pláštěnky a dále dle vašeho uvážení. Pyžamka si děti nosí vždy v pondělí na celý týden a v pátek si je berou domů na vyprání.  Rodiče jsou zodpovědné za obsah pytle v šatně a také kapes – kontrolujte je!

Všechno oblečení  i jeho součásti musí být funkční – zipy, knoflíky apod. , také by měly být dostatečně velké. Obuv vybírejte dětem takovou, aby si ji dokázaly sami obout.

Při odchodu z MŠ zkontrolujte, aby bylo oblečení použitelné na další den, a je-li obráceno na líc, rozvažte uzle na botách i ráno při příchodu do MŠ

Pokud se při spaní dítě počůrá, dostanou rodiče vyprat lůžkoviny domů!

 8) Aktivity školy za běžného režimu

v období pro tento školní rok, jsou aktivity omezeny, budete včas informováni, které aktivity se budou konat  či nikoli

– divadelní představení, rozpis je vyvěšen na webových stránkách, dále bude aktualizován

-buřtování – seznamovací odpoledne

– sportovní den v ZŠ

– hry s přírodninami

– lampiónový průvod

– Mikulášská nadílka

– pečení perníčků

– výroba vánočních ozdobiček

– Vánoční zpívání

– karneval

– masopust

– vítání jara

– jarní brigáda

– Dětský den

– návštěva předškoláků v ZŠ

– loučení s předškoláky

9) Klub rodičů

V loňském roce si rodiče odhlasovali příspěvky ve výši:

1600,- Kč na rok pro děti od 3-5 let

2100,- Kč pro předškolní děti neplatící školné

sourozenci zaplatí jednu částku 2100,- Kč

Tyto částky ponecháme i pro letošní školní rok

Nemáme pro letošní rok zvoleny zástupce rodičů z jednotlivých tříd, tak vás žádám, kdo byste měl zájem vykonávat zástupce za rodiče jednotlivých tříd, informujte přímo ředitelku školy. 

Co je z příspěvků hrazeno:

–           veškerá divadelní a ostatní představení

–           výlety

–           dárky k narozeninám

–           Mikulášská nadílka

–           Vánoční dárky

–           Velikonoční nadílka

–           MDD

–           občerstvení na školní akce

–           odměny dětem

–           knihy předškoláčkům

–           předplatné pracovního sešitu Kuliferda

–           předplatné časopisu Pastelka a Sluníčko

–           potraviny na pečení

–           výtvarný a kreativní materiál, který slouží k výtvarným činnostem s dětmi 

Děkujeme rodičům, kteří nám jakkoli v minulosti pomáhali.

Prosíme nové rodiče, pokud má někdo nějaké možnosti,  jak škole pomáhat informujte učitelky či ředitelku. (drobné opravy, šití, pomoc s údržbou zahrad, výtvarné potřeby apod.), Každou pomoc školka vítá..

Někteří rodiče nabízeli i sponzorské dary, tak pokud budete moci, rádi dary přijmeme.  

10) Co by dítě mělo před nástupem do MŠ zvládat

– samoobslužné dovednosti – mytí rukou, pití z hrnku, nosit  talíř, sám se najíst, oblékat, vydržet sedět u stolku

– být bez plen, 

– čůrání venku

Veďte děti k přirozené komunikaci, bez křičení, bez fyzického napadání.

Vaše dítě je ve třídě se spoustou kamarádů. Nejsem tady sám!

11) Zájmové kroužky, doplňkové činnosti

Pokud budou kroužky pro letošní rok povoleny, bude probíhat kroužek angličtiny.  

Informace o tomto kroužku najdete na nástěnkách svých tříd.

Přihlašování probíhá rovnou u agentury Wattsenglish.

Zahájení lekcí by bylo od října

Pro společné činnosti pracujeme s časopisem Pastelka a Sluníčko

Předškolní děti  mají každý svůj pracovní sešit ,,Kuliferda“- kde se učí samostatně pracovat.    

Naše MŠ je zapojena do projektu  Recyklohranní –  sbíráme staré baterie a malá elektrozařízení, pro tento sběr máme na školách nádoby k tomu určené.

 

Upozornění:

Při příchodu i odchodu u dveří zazvoňte a počkejte, až se v zámku ozve cvaknutí, pak teprve  otvírejte dveře. Nelomcujte s dveřmi, raději opakujte pokus. Při odchodu kontrolujte, zda jsou dveře řádně uzavřeny, nenechávejte zavírat samotné děti  Nepouštět do budovy cizí osoby, pokud někdo s vámi vchází, doprovoďte ho nebo se informujte, koho hledá a ať vyčká venku.

Při odchodech v poledne dodržujte klid, děti se již ukládají ke spánku.

Do jídelny nevstupujte, vyčkejte na učitelku nebo školnici.