Dodatek Školního řádu  opatření Covid – 19″

Tento dokument stanovuje základní provozní podmínky po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu MŠ. Je přílohou Školního řádu pro období od 1. 9. 2021 do odvolání. Při nástupu dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni se s Dodatkem školního řádu seznámit.

Provozní  podmínky  

 • příchod a přejímání dětí bude možné pouze v době od 7 do 8.15 hodin (přivádějte děti včas, abyste do 8,15 mohli opustit budovu)
 • časy pro vyzvedávání zůstávají stejné
 • za vhodných klimatických podmínek budou děti odpoledne vždy na školní zahradě, vyzvedávání bude probíhat před brankou na zahradu
 • pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu dezinfikování společných prostor mateřské školy
 • při přejímání dětí první den zákonní zástupci podepíší seznámení se ,,Školním řádem a tímto dodatkem
 • informujeme zákonné zástupce, že s ohledem na možnost chybějících učitelek a množství přihlášených dětí do mateřské školy a s tím související zajištění provozu, může docházet ke spojování dětí na patrech, školní zahradě a střídání učitelů ve třídách
 • informujeme zákonné zástupce, že nelze zabránit těsnému kontaktu dětí, půjčování hraček a předmětů, společnému stravování
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy (včetně zahrady) nemusí nosit roušky
 • zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními, obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánů veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem COVID 19
 • přes veškerá nastavená opatření se dítě může nakazit jako kdekoli jinde; v současné situaci je tedy nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení při podezření na možné příznaky COVID 19 u jeho dítěte. V takovém případě bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič bude neprodleně telefonicky kontaktován (MŠ má povinnost informovat KHS).
 • v případě nemožnosti zachování provozu z důvodu chybějícího personálu může ředitelka školy provoz mateřské školy zkrátit nebo omezit
 • v případě prokázání nákazy COVID 19 v mateřské škole se bude postupováno dle pokynů KHS
 • pokud bude mít dítě příznaky respiračního onemocnění – kašel, rýma, zvýšená teplota (37° a více)  , nebude do mateřské školy přijato
 • v případě výskytu respiračního onemocnění, teploty u jednoho z dětí, jsou učitelky i děti povinni nasadit roušky a mít je do doby dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte
 • pro návrat dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, a že může do kolektivu

Předávání dětí

 • do budovy mateřské školy vstupují doprovázející osoby pouze v respirátorech
 • u vstupu použijí dezinfekci rukou a vezmou si návleky na obuv
 • při předávání dětí při příchodu i odchodu do i z MŠ nevstupují doprovázející osoby do tříd, ani na školní zahrady (mimo prvního dne)
 • při předávání dětí doprovázející osoba urychlí rozloučení s dítětem
 • děti si do MŠ nebudou nosit žádné hračky ani věci, které nejsou nezbytně nutné pro pobyt v zařízení
 • před mateřskou školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti), doprovázející osoby respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy
 • žádáme zákonné zástupce, aby se zdržovali v okolí mateřské školy vždy pouze po nezbytně nutnou dobu
 • děti se po příchodu do školky převléknou do oblečení, které je pouze do třídy  
 • zákonní zástupci zajistí 2 kusy podepsaných roušek, pro případ ohrožení nákazou – v uzavíratelném igelitovém sáčku umístěné v šatně v pytli 
 • dětem, které ve školce budou spát, rodiče přinesou vždy na začátku týdne čisté pyžamo, uložené v uzavíratelném igelitovém sáčku a na konci týdne si špinavé pyžamo odnesou 
 • zákonní zástupci by měli zvážit přivádění i vyzvedávání dětí staršími osobami z rizikových skupin
 • zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická opatření při návratu z ciziny a informovat o karanténě v rodině 

Ranní filtr

Epidemická opatření

Do školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 /zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/.

 • učitelky mateřské školy při předání dětí budou provádět ranní filtr: vizuální kontrola zdravotního stavu
 • všechny třídy jsou vybaveny bezkontaktními teploměry, pokud v mateřské škole bude zjištěno, že má dítě teplotu/horečku, bude okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce si je musí neprodleně vyzvednout
 • do MŠ budou přijímány pouze děti naprosto zdravé, bez příznaků rýmy, kašle apod! V případě  alergických reakcí je nutné přinést potvrzení od lékaře.
 • pokud bude mít dítě příznaky respiračního onemocnění – kašel, rýma nebo teplotu 37 °C a více, nebude do mateřské školy přijato
 • učitelka je oprávněná nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.   
 • v případě výskytu respiračního onemocnění, teploty u jednoho z dětí, jsou učitelky i děti povinni nasadit roušky a mít je do doby dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte
 • pro návrat dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, a že může do kolektivu
 • zdravotního stav dětí se sleduje během celého dne

Hygienická opatření

 • zvýšená frekvence dezinfekce ploch a povrchů /kliky, zábradlí, zvonky, spínače světla/- několikrát denně
 • zvýšená pozornost je věnována dezinfekci dětských stolů a židliček
 • po celou dobu platnosti je zakázán suchý úklid
 • pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou
 • v prostorách mateřské školy bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy, či alergickými potížemi je vhodné do MŠ posílat
 • umyvárny a toalety jsou ve všech třídách vybaveny  dávkovači na tekutá mýdla a zásobníky na jednorázové papírové utěrky
 • u vstupu do budov jsou umístěny stojany s aplikátorem dezinfekčního prostředku
 • významným preventivním faktorem je časté větrání
 • do odvolání nebudou děti nosit do mateřské školy hračky, knihy, vlastní potraviny (cukrovinky, nápoje, „náhradní svačinky“), a další předměty
 • zaměstnanci mateřské školy používají jednorázové rukavice  při dopomoci s osobní hygienou nebo likvidaci odpadů;

Pobyt venku

 • pro pobyt venku bude využívat mateřská škola výhradně školní zahrady
 • třídy na Bíleneckém náměstí se budou v dohodnutých intervalech střídat na velké a malé zahradě.   
 • převážnou část dne budeme trávit na školní zahradě; je nutné sledovat předpověď počasí a k tomu přizpůsobit oblečení dětí.
 • zajistěte v letních měsících aplikaci krému s odpovídajícím faktorem, učitelky nebudou s ohledem na zvýšené hygienické opatření děti krémem mazat

Školní stravování

 • první den nepřítomnosti dítěte si lze vyzvednout zaplacenou stravu, která bude vydávána v jednorázových obalech (platí pro MŠ Hrušovanské nám., kde se dětem objednává strava den dopředu)
 • školní stravování bude dále probíhat v běžné podobě
 • kvalita pitné vody je zajištěna / dle pokynů Pražských vod a kanalizací – nedošlo k dlouhodobějšímu odstavení/
 • obědy a svačiny nebudou probíhat samoobslužně
 • jídlo a pití bude vydávat personál MŠ

Školní vzdělávací program

 • je přizpůsoben momentální situaci, ve všech třídách jsou pro děti připraveny projekty v rámci prosociálních vztahů v dětské skupině
 • kulturně vzdělávací akce a zájmové kroužky budou probíhat podle momentální situace
 • ranní pohybové činnosti budou převážně klidového charakteru – jóga pro děti, přesunutí ranních pohybových aktivit na pobyt venku

Odpolední odpočinek

 • odpočinek dětí bude probíhat ve vyvětrané místnosti
 • děti se budou převlékat do čistého pyžama
 • mezi lehátky se budeme snažit zajistit dostatečný rozestup 

Podmínky pro úhradu úplat v mateřské škole v souvislosti s epidemiologickou situací nemoci Civid -19

 • pokud by nastala situace, že by byl omezen provoz, nebo byla škola uzavřena, budou platby za školné poměrně kráceny

Uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády, hygienické stanice a provozních podmínek.

V Praze dne 31.8. 2021

S účinností od 1.9. 2021