MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» ÚNOR 2019
,,Jak krtek čekal na sněhový mrak"

TÉMA NA ÚNOR: „Jak Krtek čekal na sněhový mrak“

 

Charakteristika a záměry bloku:

V přírodě stále vládne zima. Čekání na jaro si s Krtečkem a jeho kamarády zkrátíme přípravou kostýmů do masopustního průvodu. Seznámíme se s hudebními nástroji a rozmanitostí stylů hudby. Využijeme lidové tradice k procvičení rytmického cítění, pohybového vyjádření hudby tancem.  Při pohybu procvičíme názvy jednotlivých částí našeho těla, zdůrazníme jeho správné držení.

Seznámíme se s koloběhem vody v přírodě, její ochranu a její důležitost pro vše živé.

Pomocí cílené motivace budeme rozvíjet slovní zásobu, poznávací procesy, dramatickou improvizaci i systematickou práci se slovem a obrázky.

Cíleně rozvíjíme přípravu předškoláků k zápisu.

 

Vzdělávací cíle:

-          Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

-          Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

-          Seznamování se se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

-          Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          Rozvoj společenského a estetického vkusu

-          Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od běžných forem těchto funkcí k úmyslným.

-          Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-          Rozvoj komunikativních schopností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

-          Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka činností:

 

-          Společní diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhý, apod.)

-          Práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

-          Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-          Sezónní činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

-          Hudební a hudebně-pohybové činnosti

-          Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-          Hry a činnosti zaměřené k poznání a rozlišování zvuků, užívání gest

-          Přednes, recitace, dramatizace a zpěv.

-          Prohlížení a čtení knížek

-          Sledování pohádek obohacujících citový život dítěte

-          Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant

-          Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové)

-          Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

-          Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)

-          Smyslové a psychomotorické hry

-          Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen.

-          Hry a činnosti, které děti vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod.

Akce:

7.2. – výlet s předškolními dětmi do botanické zahrady - výukový program

18.- 22.2.       -   Jarní prázdniny

28.2. -  10.00   -  „Sněhurka a sedm trpaslíků!“ divadelní představení v CHD

Testy školní zralosti  -  2. 1/2 února

 

Dop.lit.- Rok s Krtkem str. 108 a dále

 

 

M2M3Y2FlO