MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» LEDEN 2019
JAK KRTEK PŘIVÍTAL LED A SNÍH

Charakteristika a záměry bloku:

Krteček a kamarádi Anička s Honzíkem nás přivítají v novém roce. Připomeneme si společně tradici    Tří králů. Prohloubíme znalost názvů měsíců v roce a ročních dob.

Začala ta pravá zima, která kromě radosti ze sportování venku přináší i větší důraz na ochranu zdraví a správnou životosprávu. Proto utužíme naši kondici při hraní venku a procházky využijeme k pozorování zimní přírody. Naše zkušenosti a poznatky využijeme při výtvarných činnostech, s ohledem na nové a netradiční materiály.                                        

Nezapomeneme ani na zvířátka, která v zimě potřebují naši pomoc. Využijeme encyklopedií, tematických obrázků k vyprávění popisu jejich života a zvyklostí.

Zdůrazníme roli předškoláků v průběžné přípravě k úspěšnému nástupu na základní školy a přivítáme návštěvu z Pedagogickopsychologické poradny.

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, apod.)
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečnosti, osobní pohody a pohody prostředí
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou formu jazyka i další formy sdělení verbálního i neverbálního (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • Hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • Vzdělávací nabídka činností:
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (zákl. gymnastika, turistika, sezonní činnosti, hry apod.)
 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, apod.)
 • Hudební a hudebně-pohybové hry
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • Činnosti v projevování citů (zvláště kladných), sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest.
 • Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen
 • Prohlížení a čtení knížek
 • Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objevů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

AKCE:

17.1. Divadelní představení v Chaberském dvoře "Kocour v botách"

Testy školní zralosti (termín bude upřesněn)

Tematicky: Rok s Krtkem od str. 108

NmU2ZDY