MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» PROSINEC 2018
JAK KRTEK SLAVIL SE SVÝMI KAMARÁDY VÁNOCE

Charakteristika a záměry bloku:

Pomocí příběhu našeho kamaráda si navodíme vánoční atmosféru, přiblížíme si jaké zvyky a tradice se dodržují a proč se vlastně Vánoce slaví. Začátkem měsíce si užijeme veselé čertění. Také se budeme připravovat na Vánoční setkání s rodiči v Knorově statku na které si připravujeme básně, písně s  pohybem a hudebním doprovodem. Jako každý rok si ve školičce užijeme sváteční dopoledne a nadílku u stromečku. Budeme si užívat všeho, co patří k adventnímu času a podporovat pocit sounáležitosti s rodinou a kamarády.

Vzdělávací cíle:

-          Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          Osvojení si věku přiměřených dovedností

-          Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

-          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

-          Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

-          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

-          Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

-          Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

-          Vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí

Vzdělávací nabídka:

-          Hudební a hudebně pohybové hry

-          Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

-          Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-          Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělení slyšeného druhým apod.)

-          Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, Literární, hudební, pohybové )

-          činnosti zaměřené k vytváření (chápání pojmů) a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrázkovým materiálem apod.)

-          běžné setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

-          společná setkání, povídání a aktivní naslouchání druhému

-           využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte

-          přípravy a realizace slavností v rámci zvyků a tradic

-          práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

 

Akce:

5.12.2018

Mikulášská nadílka

na mateřských školách

dopoledne

11.12.2018

Vánoční setkání

Knorův statek

od 16,00

13.12.2018

Vánoce ve školce

na mateřských školách

dopoledne

14.12.2018

 

Divadelní představení  ,,Kouzelné Vánoce"

v Chaberském dvoře

10,00

 

 

 

 

MWIyNTY